ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24/10/2022

ΑΡ. ΓΕΜΗ 4588201000

Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από νησιά Αιγαίου, Ιονίου, κλπ. – 2023

Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από τους χώρους μεταφόρτωσης νησιών Αιγαίου & Ιονίου, κλπ., για το 2023, ως επισυναπτόμενες συμβάσεις και αναλυτικά ως κάτωθι :

ΔΗΜΟΣΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΕΤΟΣ
ΑΝΔΡΟΥ150
ΒΕΡΟΙΑΣ2.436
ΖΑΚΥΝΘΟΥ3.671
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΥΑΛΙ30
ΙΗΤΩΝ222
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ2.426
ΛΕΡΟΥ361
ΛΕΥΚΑΔΑΣ2.464
ΛΗΜΝΟΥ420
ΜΗΛΟΥ50
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΥΑΛΙ60
ΠΑΞΩΝ564
ΠΑΡΟΥ1.640
ΣΑΜΟΥ131
ΣΙΦΝΟΥ397
ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ1.264
ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ  ΓΥΑΛΙ120
ΚΩ ΓΥΑΛΙ400

Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως τη Δευτέρα 7/11/2022 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου.

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5, Μαρούσι 15125 ,Αθήνα

Θα πρέπει να αποτελείται από :  

  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την οικονομική προσφορά (€ / μεταφερόμενο τόνο),  φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ και τον τελευταίο ισολογισμό. Θα πρέπει να αναφέρετε, ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης, και της σύμβασης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Θεωρείται επίσης απαραίτητη, η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί εναρμόνισης με την περιβαλλοντική, φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία και περί μη υπάρξεως ποινικών παραβάσεων.
  • Ένα τεύχος που θα περιέχει αντίγραφα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιβαλλοντικής ευθύνης με τους ΕΚΑ των αποβλήτων που θα μεταφέρονται για λογαριασμό της ΕΕΑΑ και του ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) για την εν λόγω δραστηριότητα.

Οι υποψήφιοι εργολάβοι που προτίθενται να χρησιμοποιούν υπεργολάβους, θα πρέπει με επιστολή τους (με αναφορά στις πινακίδες των οχημάτων που χρησιμοποιούν), να βεβαιώνουν ότι οι εν λόγω υπεργολάβοι έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιβαλλοντικής ευθύνης, που καλύπτει τα οχήματά τους για μεταφορές μη επικινδύνων αποβλήτων. 

Στην προσφορά σας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

  • Άμεσος χρόνος αντίδρασης (01/01/2023).
  • Η περιγραφή του έργου και ο απαραίτητος εξοπλισμός, ως επισυναπτόμενη λίστα (ΣΜΑ 2023.xls).
  • Τα υποδείγματα επισυναπτόμενων συμβάσεων.

Σημειώνεται ότι : 

Στον εργολάβο / εργολάβους που θα αναλάβουν τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών προς ΚΔΑΥ ιδιοκτησίας τους, το τίμημα για τη διαλογή των εν λόγω υλικών των προερχόμενων από καθαρά ρεύματα θα είναι μηδενικό, ενώ τα υπόλοιπα υλικά (τα προερχόμενα από μη καθαρά ρεύματα) θα έχουν το τρέχον τίμημα διαλογής του εκάστοτε ΚΔΑΥ στο οποίο θα οδηγούνται.

Η επιλογή του/των προμηθευτή/των θα γίνει ανάλογα με την τιμή, την ποιότητα και τους λοιπούς όρους. Ενδέχεται, να επιλεγεί ο επιμερισμός της ανάθεσης σε περισσότερους  από έναν προμηθευτή.

Προσφορές που σχετίζονται με την ύπαρξη λόγων αποκλεισμού (πχ. έλλειψη ζητούμενων ως ανωτέρω, κλπ.) και τη μη πλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών, δεν αξιολογούνται και αποκλείονται.

Προσφορά που υποβλήθηκε εκπρόθεσμα (εκτός και αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς η παράταση χρόνου υποβολής) επιστρέφεται στους υποψηφίους, χωρίς να έχει αποσφραγισθεί.

Τυχόν ενστάσεις κατά της τελικής απόφασης ανάθεσης, υποβάλλονται στην Υπηρεσία Προμηθειών από τους συμμετέχοντες και μόνο, εγγράφως, έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτήν της ενημέρωσης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Παραμένω στη διάθεσή σας.

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών