Με την παρούσα Πολιτική, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (εφεξής «Εταιρεία»), υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας, ως μέρος της δέσμευσής της να είναι διαφανής, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, τα μέτρα που έχει λάβει για να τα διατηρεί ασφαλή, καθώς και τα δικαιώματά σας, σε συμμόρφωση πάντοτε με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς;

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των αναφερόμενων ακολούθως καθορισμένων νόμιμων και ειδικών σκοπών της και υπό την προϋπόθεση ότι πάντα διαθέτει την απαιτούμενη γι’ αυτό νομική βάση. Ειδικότερα:

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Προσωπικά Αναγνωριστικά
(π.χ. Ονοματεπώνυμο)
Αξιολόγηση υποψήφιων για την κάλυψη θέσης εργασίαςΈννομο συμφέρον της Εταιρείας
Στοιχεία Επικοινωνίας
(π.χ. τηλέφωνο)
Δεδομένα προϋπηρεσίας, εκπαίδευσης, επαγγελματικής εμπειρίας (π.χ. πιστοποιητικά σπουδών, σεμιναρίων)
Προσωπικά Αναγνωριστικά
(π.χ. Ονοματεπώνυμο)
Επικοινωνία μαζί σας μετά από υποβολή σχολίων, παραπόνων κλπ.Έννομο συμφέρον της Εταιρείας
Στοιχεία Επικοινωνίας
(π.χ. τηλέφωνο, email)
Στοιχεία Επικοινωνίας
(π.χ. email)
Αποστολή σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ενημερωτικού υλικού της Εταιρίας μαςΣυγκατάθεση
Στοιχεία Επικοινωνίας (π.χ. email)Αποστολή σε συνεργάτες ενημερωτικού υλικού της Εταιρίας μαςΈννομο συμφέρον της Εταιρείας
Cookies– Ορθή λειτουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας μας,
– Διερεύνηση και επίλυση τεχνικών θεμάτων (π.χ. bugs),
– Ασφάλεια ή διερεύνηση τυχόν απάτης ή άλλων παραβιάσεων των όρων χρήσης της ιστοσελίδας μας.
Έννομο συμφέρον της Εταιρείας
Προσωπικά Αναγνωριστικά
(π.χ. ονοματεπώνυμο)
Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές απαιτήσεις,
καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων
Νομική Υποχρέωση
Στοιχεία Επικοινωνίας
(π.χ. τηλέφωνο)
Οικονομικές Πληροφορίες
(π.χ. IBAN)
Αναγνωριστικά Φορολογίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
(π.χ. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ)
Προσωπικά Αναγνωριστικά
(π.χ. ονοματεπώνυμο)
Κατάρτιση και εκτέλεση των συμβάσεων μαζί σας και γενικά
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους και εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων
Εκτέλεση Σύμβασης
Στοιχεία Επικοινωνίας
(π.χ. τηλέφωνο, δ/νση)
Οικονομικές Πληροφορίες
(π.χ. IBAN)
Αναγνωριστικά Φορολογίας (π.χ. ΑΦΜ)
Προσωπικά Αναγνωριστικά (π.χ. Ονοματεπώνυμο)Προβολή του έργου και των δραστηριοτήτων της ΕταιρείαςΣυγκατάθεση
Φωτογραφία
Προσωπικά Αναγνωριστικά
(π.χ. Ονοματεπώνυμο)
Επικοινωνία μαζί σας για την κατανόηση του βαθμού ικανοποιήσεώς σας
από τις υπηρεσίες μας
Έννομο συμφέρον της εταιρίας
Στοιχεία Επικοινωνίας
(π.χ. τηλέφωνο)
Προσωπικά Αναγνωριστικά
(π.χ. Ονοματεπώνυμο)
Εξυπηρέτηση, διαχείριση και ικανοποίηση των αιτημάτων σαςΈννομο συμφέρον της εταιρίας
Στοιχεία Επικοινωνίας
(π.χ. τηλέφωνο, email)

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για την επίτευξη των ανωτέρω εννόμων συμφερόντων της, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν υπερβαίνουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε εκτενέστερα σχετικά με την πολιτική της Εταιρείας μας για τα cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε πατήστε στο σύνδεσμο «COOKIES».

Από ποιους μπορεί να συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Στο πλαίσιο εκπλήρωσης των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας συλλέγουμε πληροφορίες, τις οποίες είτε οι ίδιοι μας γνωστοποιείτε, είτε τις λαμβάνουμε από δημόσια προσβάσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων, είτε μας τις γνωστοποιούν τρίτα μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως, εταιρίες εύρεσης και αναζήτησης εργασίας, εταιρίες παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών (π.χ. τηλεφωνικό κέντρο), εταιρείες έρευνας αγοράς, εταιρίες που αναλαμβάνουν προωθητικές ενέργειες, καθώς και εταιρείες οργάνωσης και διαχείρισης διαγωνισμών και εκδηλώσεων.

Σε ποιους κοινοποιούμε τα δεδομένα σας;

Η Εταιρεία μας ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας, εκτός από τους υπαλλήλους της, σε τρίτα μέρη/αποδέκτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), υπό τον όρο λήψης των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, καθώς και τήρησης του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, όπως:

 • Εταιρείες παροχής συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών,
 • Εταιρείες διαχειρίσεως βάσεων δεδομένων,
 • Εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, παροχής υπηρεσιών αναπτύξεως, συντηρήσεως, παραμετροποιήσεως εφαρμογών πληροφορικής, υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο,
 • Εταιρείες έρευνας αγοράς,
 • Εταιρείες που αναλαμβάνουν προωθητικές ενέργειες,
 • Εταιρείες παροχής γραμματειακής υποστήριξης,
 • Εταιρείες οργάνωσης και διαχείρισης διαγωνισμών και εκδηλώσεων,
 • Εποπτικές, ελεγκτικές, ρυθμιστικές, δικαστικές, δημοτικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς,
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Περαιτέρω, η Εταιρεία δε διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Σε περίπτωση που στο μέλλον δημιουργηθεί σχετική ανάγκη δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε στην άμεση ενημέρωσή σας, καθώς και στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων σας.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Η Εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα σας για όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί, για τους οποίους συλλέχθηκαν και αναφέρονται παραπάνω.
Η Εταιρεία ενδέχεται να διατηρεί τα δεδομένα σας και μετά την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών συλλογής και επεξεργασίας τους στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

 • Εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωση της Εταιρείας από σχετική διάταξη νόμου.
 • Για την χρήση ενώπιον κάθε ελεγκτικής αρχής στο πλαίσιο της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής.
 • Εφόσον απαιτείται για την καλή οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας
 • Μέχρι την παραγραφή των σχετικών αξιώσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε άλλης δημόσιας αρχής.
 • Εφόσον υφίσταται διοικητική ή δικαστική διαφορά, που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα δεδομένα σας, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης, η Εταιρεία μεριμνά για την ασφαλή καταστροφή των δεδομένων σας από τα έγχαρτα αρχεία και τα πληροφοριακά συστήματά μας σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική διατήρησης δεδομένων.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας (όπως π.χ. τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων, τους αποδέκτες, το χρονικό διάστημα τήρησης κ.λπ).
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα δεδομένα σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή όλων ή μέρους των δεδομένων σας (εάν π.χ. τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν κ.λπ).
 • Δικαίωμα περιορισμού: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης και μέχρι να επαληθευτεί η ακρίβεια των δεδομένων σας).
 • Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας δώσουμε αντίγραφο κάποιων δεδομένων σας και να τα επαναχρησιμοποιήσετε ή να τα μοιραστείτε για δικούς σας σκοπούς.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας που εξυπηρετεί τα έννομα συμφέροντά μας, τα οποία αναφέρουμε σε προηγούμενη ενότητα της παρούσας.
 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: Όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή την ανάκλησή της. Με την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά συλλέχθηκαν, εκτός κι εάν έχουμε άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα. Σημειώνεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε [email protected], αποστέλλοντας ηλεκτρονική επιστολή.
Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Εταιρεία θα ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημά σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των υπό επεξεργασία αιτημάτων.
Η ανταπόκρισή μας στο ανωτέρω αίτημά σας παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που το αίτημά σας είναι εμφανώς αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, μπορεί είτε να επιβάλουμε εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.
Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Εποπτική Αρχή:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας;

Η Εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχειρίσεως ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του απόρρητου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Ενδεικτικά για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία χρησιμοποιεί προγράμματα ελέγχου κακόβουλης δραστηριότητας (όπως π.χ. Firewall, WAF κ.λπ.) και μηχανισμούς προστασίας του κωδικού πρόσβασής σας (όπως π.χ. κρυπτογράφηση), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων σας. Παρόλα αυτά, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η συσκευή που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται κατά επικίνδυνου λογισμικού (όπως π.χ. Trojan, ιών κ.λπ). Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (όπως π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό για ιούς, αποτελεσματικό Firewall, μη χρήση λογισμικού από αμφίβολες πηγές, κ.λπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα, καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε για να προστατέψετε την πρόσβαση σε αυτά, να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζετε;

 • Η Εταιρεία μας δεν εφαρμόζει αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
 • Η Εταιρεία δε συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα. Ο επισκέπτης έχει την υποχρέωση να απέχει από την παροχή τέτοιων δεδομένων, που αφορούν τον ίδιο ή τρίτα πρόσωπα. Σε αντίθετη περίπτωση τα δεδομένα θα διαγράφονται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή μας. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε επισκέπτες ή τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή / και επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.
 • Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους («links») προς άλλους διαδικτυακούς τόπους («sites»), οι οποίοι δεν ελέγχονται από την Εταιρία, αλλά από τρίτα πρόσωπα. Η παρούσα Πολιτική δεν έχει εφαρμογή σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους, και σας συνιστούμε να τους επισκέπτεστε απευθείας για να πληροφορηθείτε για τη δική τους πολιτική σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) πατήστε εδώ:
  https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
 • Ενδέχεται να τροποποιούμε κατά διαστήματα την παρούσα Πολιτική ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο διεξαγωγής της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Εάν αποφασίσουμε να αντικαταστήσουμε την παρούσα Πολιτική ή να προχωρήσουμε σε πολύ σημαντικές αλλαγές σε αυτήν, θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω ειδοποίησης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής, ελέγξτε τακτικά την παρούσα σελίδα.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Εφόσον έχετε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με την παρούσα Πολιτική μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα εξής στοιχεία:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
Χειμάρρας 5, Μαρούσι ΤΚ 15125
Τηλ. 2108010962-3, email: [email protected]

Ορισμοί

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε online αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,
«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
«αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.
«τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
«συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.