H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΕΑΑ Α.Ε.» (στο εξής «η Εταιρεία» ή «εμείς») αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα και ως πρωταρχικής σημασίας τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό και σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις διαφάνειας και ενημέρωσης που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής ο «ΓΚΠΔ») και ο Ελληνικός Νόμος 4624/2019, δημοσιεύουμε την παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που καταγράφονται στο πλαίσιο της λειτουργίας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (εφεξής «CCTV»).

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα ειδοποίηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά, είτε αποστέλλοντας e-mail στα κάτωθι αναγραφόμενα στοιχεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

1. Στοιχεία του Υπευθύνου Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
Διεύθυνση:Χειμάρρας 5, Μαρούσι, ΤΚ. 15125
Τηλέφωνο:+30 210 801 0962-3
e-mail:[email protected]

2. Σκοπός Επεξεργασίας και Νομική Βάση

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί CCTV, με αποκλειστικό σκοπό την προστασία και την ασφάλεια των προσώπων και των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων, καθώς και την προστασία της εταιρικής περιουσίας. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 στ’ ΓΚΠΔ).

3. Ανάλυση Εννόμων Συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τις εγκαταστάσεις μας και τα αγαθά που βρίσκονται σε αυτές, καθώς και τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία του προσωπικού μας και οποιουδήποτε τρίτου βρίσκεται στον επιτηρούμενο χώρο, από τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς.

Η Εταιρεία συλλέγει μόνο δεδομένα εικόνας (χωρίς καταγραφή ήχου) και περιορίζει τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα δημιουργίας εστίας φωτιάς και πρόκλησης ατυχήματος, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους, όπου περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα (πχ. χώροι και προθάλαμοι τουαλετών), περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από το CCTV δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την επιτήρηση των εργαζομένων και την αξιολόγηση της αποδοτικότητάς τους, ενώ οι κάμερες που χρησιμοποιούνται δεν έχουν δυνατότητα στρέψης και εστίασης (zoom).

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων και την αποφυγή κατά λάθος απώλειας, χρήσης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία για έχει θεσπίσει διαδικασίες προκειμένου να είναι σε θέση να συμμορφώνεται με τις νόμιμες υποχρεώσεις της σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

4. Αποδέκτες και Διαβίβαση των Δεδομένων

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν διαμοιράζεται, εκμεταλλεύεται ή με οποιονδήποτε τρόπο διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, πλην αυτών που αναφέρονται στην παρούσα.

Για τον σκοπό που αναφέρεται στην παρούσα, το τηρούμενο υλικό θα είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου και το οποίο δεσμεύεται ως προς την εμπιστευτικότητα των ενεργειών του.

Το εν λόγω υλικό επιτρέπεται να διαβιβάζεται μόνο κατόπιν συγκατάθεσης των ατόμων που απεικονίζονται σε αυτό, με εξαίρεση αποκλειστικά και μόνο τις ακόλουθες περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαβίβαση πραγματοποιείται:

α) προς το θύμα ή τον δράστη μίας αξιόποινης πράξης και κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης αίτησής τους, όταν τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή μιας αξιόποινης πράξης και μπορούν να συνεισφέρουν στη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών ή στην αναγνώριση των δραστών,

β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά μας, ή όταν εκείνες ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

5. Χρόνος Διατήρησης

Εφόσον από τη λήψη δεδομένων εικόνας που αποθηκεύονται ή τη λήψη που γίνεται σε πραγματικό χρόνο δεν προκύπτει επέλευση συμβάντος που εμπίπτει στον επιδιωκόμενο σκοπό, τα δεδομένα σας καταστρέφονται αυτόματα το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε(15) ημέρες.

Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό σε βάρος προσώπων ή αγαθών μας, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε σε χωριστό αρχείο για τριάντα (30) ημέρες ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας.

Σε περίπτωση που το συμβάν αφορά τρίτο, οι λήψεις στις οποίες έχει καταγραφεί το συγκεκριμένο συμβάν διατηρούνται σε χωριστό αρχείο για τρεις (3) μήνες.

6. Σχετικά με τα δικαιώματά σας

Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού επεξεργασίας έχετε τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
  • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα, τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των υπό επεξεργασία αιτημάτων. Η ανταπόκρισή μας στο ανωτέρω αίτημά σας παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που το αίτημά σας είναι εμφανώς αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, μπορεί είτε να επιβάλουμε εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα σας.

  • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.