Συχνές Ερωτήσεις

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σας

Ποιές συσκευασίες πρέπει να δηλώσει και να εισφέρει για αυτές ο υπόχρεος συσκευαστής στο Σύστημα της ΕΕΑΑ;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου (άρθρο 2, παράγραφος 1 και το άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο α), το πλαίσιο λειτουργίας του Συστήματος και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, κάθε υπόχρεος διαχειριστής συσκευασιών πρέπει να δηλώσει όλες τις συσκευασίες (πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς) όλων των προϊόντων/αγαθών που διαθέτει στην ελληνική αγορά και τα απόβλητα των συσκευασιών που αφορούν στη δραστηριότητά του και προέρχονται από οποιαδήποτε υλικό (πρώτη ύλη ή/και επεξεργασμένο υλικό) και από όλες τις πηγές (οικίες, εμπόριο, βιομηχανία κ.λπ.).

Εξαιρούνται:

 • Οι συσκευασίες προϊόντων στις οποίες εφαρμόζεται σύστημα εγγυοδοσίας, δηλαδή ατομικό σύστημα.
 • Οι συσκευασίες που περιέχουν λιπαντικά για τον κινητήρα, το σύστημα μετάδοσης και διεύθυνσης. Για αυτές τις συσκευασίες έχει εγκριθεί ειδικό Συλλογικό Σύστημα.
 • Τα επικίνδυνα απόβλητα συσκευασίας.
 • Οι συσκευασίες που καταστρέφονται (συνοδεύονται από πρωτόκολλο καταστροφής)

Διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

 • Στην περίπτωση εισαγωγής προϊόντων/αγαθών τα οποία απο-συσκευάζονται στις εγκαταστάσεις του υπόχρεου εισαγωγέα, με αποτέλεσμα οι τριτογενείς ή/και δευτερογενείς συσκευασίες τους να απορρίπτονται (π.χ. χαρτόκουτα, παλέτες κ.α.) και στη συνέχεια τα προϊόντα/αγαθά να επανασυσκευάζονται και να διατίθενται στην ελληνική αγορά με νέες συσκευασίες, τότε ο υπόχρεος εισαγωγέας πρέπει να δηλώσει το σύνολο των συσκευασιών (π.χ. που εισήγαγε, απο-συσκεύασε και επανασυσκεύασε προς διάθεση).
 • Ο υπόχρεος διαχειριστής πρέπει να δηλώσει και να εισφέρει για εκείνες τις συσκευασίες αγαθών/προϊόντων οι οποίες έπαψαν να υπόκειται σε επαναχρησιμοποίηση και επομένως καθίστανται απόβλητα.

Τι γίνεται με τις βιομηχανικές συσκευασίες;

Η εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών από τα οικιακά απορρίμματα και τον εμπορικό τομέα εφαρμόζεται ήδη στις περιοχές των έργων που λειτουργεί το Σύστημα της ΕΕΑΑ.
Με στόχο τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της η ΕΕΑΑ έχει συνεργασία με ιδιώτες ανακυκλωτές που δραστηριοποιούνται στη συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας από το Βιομηχανικό και Εμπορικό τομέα.

Μεριμνώ ήδη σε ατομικό επίπεδο για να απορρίψω τα απόβλητά μου, πληρώνοντας δημοτικά «τέλη». Γιατί θα πρέπει να πληρώνω και το Σύστημα;

Η συμμετοχή στο Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ που οργανώνει η ΕΕΑΑ ΑΕ, εξασφαλίζει την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων κάθε συμμετέχοντα διαχειριστή συσκευασίας, όσο χρονικό διάστημα το Σύστημα λειτουργεί υπό την άδεια του ΥΠΕΝ. Συνεπώς, οι εισφορές που καταβάλει κάθε συμβαλλόμενη εταιρεία στην ΕΕΑΑ Α.Ε, δεν αφορούν την αποκομιδή των απορριμμάτων που παράγει, αλλά το μερίδιο του κόστους επίτευξης του εγκεκριμένου, από το ΥΠΕΝ, επιχειρησιακού σχεδίου.
Οι χρηματικές εισφορές των υπόχρεων προς το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) της ΕΕΑΑ αφορούν στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων των συσκευασιών που προκύπτουν από όλες τις δραστηριότητές τους (βιομηχανία, εμπόριο, γραφεία, καταστήματα, υπηρεσίες, νοικοκυριά ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή) και δεν πρέπει να συγχέονται με τα «τέλη» που πληρώνει στο Δήμο μία εταιρεία για τη διαχείριση του συνόλου των απορριμμάτων της.

Τα δικά μου απορρίμματα-απόβλητα ποιος θα τα διαχειριστεί;

Το Συλλογικό Σύστημα της ΕΕΑΑ αναπτύσσει τα έργα του σύμφωνα με το επιχειρησιακό του σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του όπως αυτό έχει συμφωνηθεί και εγκριθεί από το ΥΠΕΝ, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που θέτει ο Νόμος 2939/01. Η συλλογή και αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας εφαρμόζεται ήδη στα έργα ανακύκλωσης που λειτουργούν, από το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και τους συνεργαζόμενους Δήμους, στα όρια των αντίστοιχων περιοχών τους.
Υπό την έννοια της Συλλογικότητας βάσει του Ν. 2939/01, το Σύστημα της ΕΕΑΑ καθιστά όλους τους συμβαλλόμενους σύννομους, χωρίς αυτό να προϋποθέτει τη συλλογή και αξιοποίηση των απορριπτόμενων συσκευασιών από κάθε συμβαλλόμενο υπόχρεο μεμονωμένα, αλλά από το σύνολο των έργων του Συστήματος Συλλογικά σε όλη την Ελλάδα.

Οι εισφορές μας μπορούν να περαστούν στα έξοδα της εταιρείας και σε ποια κατηγορία;

Οι εισφορές στην ΕΕΑΑ αποτελούν έξοδα των υπόχρεων διαχειριστών και εκπίπτουν του φόρου, δηλαδή καταχωρούνται στα έξοδα στην κατηγορία δαπάνες για Συνδρομές-Εισφορές με κωδικό 64-05-ΧΧ.

Τα φύλλα οδηγιών χρήσης συνυπολογίζονται στις εισφορές;

Τα φύλλα οδηγιών χρήσης δεν θεωρούνται στοιχεία συσκευασίας και επομένως δεν συνυπολογίζονται στις χρηματικές εισφορές.

Μπορούμε να συμμετάσχουμε στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ;

Η ΕΕΑΑ Α.Ε. είναι μια πολυμετοχική εταιρεία η οποία έχει δημιουργηθεί κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων συστημάτων των υπόχρεων στις άλλες χώρες της Ε.Ε. (π.χ. ECO-EMBALLAGES στη Γαλλία, DSD στη Γερμανία, CONAI στην Ιταλία, FOST-PLUS στο Βέλγιο, ECOEMBES στην Ισπανία, SOCIEDADE PONTO VERDE στην Πορτογαλία κ.λπ.). Επίσης, έχει διατυπωθεί εγγράφως ότι η συμμετοχή στη μετοχική σύνθεσή της είναι ανοικτή. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι έχει γίνει ήδη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΑΑ και ένταξη τεσσάρων νέων υπόχρεων ως μετόχων.

Θα πρέπει να πληρώσουμε επιπλέον εισφορές για τη χρήση του «Σήματος» στα προϊόντα μας;

Η χρηματική εισφορά, όπως αυτή περιγράφεται στην Σύμβαση συνεργασίας με την ΕΕΑΑ, καλύπτει και τη χρήση του «Σήματος». Η χρήση του «Σήματος» έχει παραχωρηθεί κατ’ αποκλειστικότητα στην ΕΕΑΑ από τον ιδιοκτήτη του και αυτή με τη σειρά της παραχωρεί τη χρήση του στους συμβαλλόμενους για να το θέσουν στις συσκευασίες τους που περιλαμβάνουν στη «Δήλωσή» τους.

Η υπόχρεη εταιρεία εισάγει προϊόντα στην Ελλάδα και πληρώνει εισφορές στο αντίστοιχο Σύστημα σε χώρες της Ευρώπης από τις οποίες γίνεται η εισαγωγή. Γιατί πρέπει να πληρώσει εισφορές και στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με την Σύμβαση που υπογράφει κάθε υπόχρεος με το Σύστημα τόσο της ΕΕΑΑ στην χώρα μας, όσο και με τα αντίστοιχα Συστήματα τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να δηλώσει και να εισφέρει για εκείνες τις συσκευασίες που διαθέτει στην εγχώρια αγορά. Οι εξαγωγές του εξαιρούνται και αφορούν την χώρα στην οποία καταναλώνονται και το αντίστοιχο Σύστημα αυτής. Συνεπώς, για τα εισαγόμενα στην Ελλάδα συσκευασμένα προϊόντα/αγαθά δεν έχουν καταβληθεί εισφορές σε κανένα ευρωπαϊκό Σύστημα, αλλά οφείλουν εισφορές στο Σύστημα της ΕΕΑΑ. Οι υπόχρεοι πληρώνουν εισφορά στη χώρα που προκαλούν απόβλητα από υλικά συσκευασίας.

Πώς η ΕΕΑΑ εξασφαλίζει την εγκυρότητα των στοιχείων που κάθε εταιρεία δηλώνει μέσω της «Δήλωσης» στο Σύστημα.

Στη Σύμβαση περιγράφεται το ελεγκτικό σύστημα της ΕΕΑΑ το οποίο αφορά όλες τις υπόχρεες εταιρείες ανεξάρτητα από το «μέγεθός» τους (Άρθρο 5). Περιγράφεται η δυνατότητα ελέγχου μέχρι δύο φορές το χρόνο χωρίς να είναι καθοριστικό, αλλά αν και εφόσον προκύψει ανάγκη για να διαπιστωθεί η ορθότητα των στοιχείων που περιέχονται στους πίνακες που υποβάλετε με τις «Δηλώσεις» σας.
Τέλος, σε περίπτωση που ο ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας σας πιστοποιεί στον ετήσιο έλεγχό του και την ορθότητα των στοιχείων που περιέχονται στις «Δηλώσεις» σας προς το Σύστημα, τότε η ΕΕΑΑ δύναται να προβεί σε έλεγχο μόνο όταν υπάρχει αμφισβήτηση της πιστοποίησης.

Πως δουλεύει το Σύστημα της ΕΕΑΑ; Οι μέτοχοι εισπράττουν μερίσματα;

Αντικειμενικός σκοπός των υπόχρεων -σύμφωνα με την έννοια του Νόμου – διαχειριστών συσκευασίας (βιομηχανία, εμπόριο, κλπ.) είναι η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων που υποχρεούνται να συνεισφέρουν για τους σκοπούς που καθορίζει ο νόμος. Η διασφάλιση της αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων επιτυγχάνεται μέσω του ελέγχου και της διαχείρισης του μηχανισμού χρηματοδότησης της εναλλακτικής διαχείρισης όπως προβλέπει ο Νόμος, αλλά και όπως ακριβώς είναι η πρακτική που έχει εφαρμοστεί στην υπόλοιπη Ε.Ε. (Οργανισμοί Πράσινου Σήματος, π.χ. DSD, ECOEMBALLAGES κ.λπ.). Υπενθυμίζουμε ότι η Ε.Ε.Α.Α. έχει συσταθεί από τους υπόχρεους του Νόμου, με στόχο την αυτοδιαχείριση της νομικής υποχρέωσης του εμπορίου και της βιομηχανίας. Η συμμετοχή λοιπόν των υπόχρεων εταιρειών εξασφαλίζει: α. Το βέλτιστο κόστος και β. Τη βεβαιότητα πως οι οικονομικοί πόροι διατίθενται αποκλειστικά σε έργα.
Επομένως, δεν προκύπτει κάποιο μέρισμα, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο κέρδος στο όλο εγχείρημα, γι’ αυτό και η συμμετοχή των εταιρειών στο μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Ε.Α.Α. είναι ανοικτή για όποια εταιρεία ενδιαφέρεται.

Πώς δαπανώνται τα χρήματα που εισφέρουμε στο Σύστημα της ΕΕΑΑ;

Τα χρήματα από τις εισφορές των Υπόχρεων προορίζονται για την εκτέλεση των έργων με σκοπό την επίτευξη των στόχων που θέτει η πολιτεία και για τα οποία έχει εγκριθεί το Συλλογικό Σύστημα της ΕΕΑΑ. Το Σύστημα αναπτύσσει τα έργα του σύμφωνα με το επιχειρησιακό του σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του όπως αυτό έχει συμφωνηθεί με το ΥΠΕΝ. Δε θα πρέπει να λησμονούμε ότι η υλοποίηση του σχεδίου προϋποθέτει την υπογραφή συμβάσεων με τους κατά τόπους συνεργαζόμενους Ο.Τ.Α. Το Συλλογικό Σύστημα της ΕΕΑΑ. αναπτύσσει τα έργα του σύμφωνα με το επιχειρησιακό του σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του όπως αυτό έχει συμφωνηθεί και εγκριθεί από το ΥΠΕΝ., με σκοπό την επίτευξη των στόχων που θέτει ο Νόμος 2939/01. Η συλλογή και αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας εφαρμόζεται ήδη στα έργα ανακύκλωσης που λειτουργούν, από το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης της ΕΕΑΑ. και τους συνεργαζόμενους Δήμους, στα όρια των αντίστοιχων περιοχών τους.

Οι εισφορές προς το Σύστημα είναι σταθερές και αν όχι, γιατί υπάρχει πιθανότητα να αλλάξουν;

Όχι, οι εισφορές δεν είναι σταθερές, αλλά προβλέπεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής τους (Άρθρο 4.2 της Σύμβασης). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ευελιξία του Συστήματος στις μεταβολές των τιμών διάθεσης των δευτερογενών υλικών στην αγορά, που συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του συνολικού κόστους ανακύκλωσης. Άλλος πιθανός λόγος αναπροσαρμογής των χρηματικών εισφορών θα ήταν η απαίτηση της πολιτείας για την υλοποίηση έργων αξιοποίησης υλικών συσκευασίας πέραν αυτών τα οποία έχουμε προτείνει στο φάκελο που καταθέσαμε και έχουν εγκριθεί από το ΥΠΕΝ. Λόγοι ίσης μεταχείρισης των διαχειριστών και προστασία του ανταγωνισμού (που δε νοείται κατά την εκπλήρωση υποχρέωσης διότι σε αντίθετη περίπτωση θα οδηγήσει σε εκφυλισμό τα οικονομικά της ανακύκλωσης) επιβάλλουν ενιαία τιμολόγηση των παρεχόμενων από την ΕΕΑΑ στο πλαίσιο του Συστήματος υπηρεσιών. Εξάλλου, ο προσδιορισμός της εισφοράς πρέπει να ανταποκρίνεται στα κριτήρια που θέτει ο νόμος, ενώ οι τιμές χρηματικής εισφοράς εγκρίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας. Για τους λόγους αυτούς, η αναπροσαρμογή των εισφορών δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διμερούς διαπραγμάτευσης μεταξύ της ΕΕΑΑ και κάθε υπόχρεου διαχειριστή. Επιπλέον, η ΕΕΑΑ, ενημερώνει όλους τους συμβαλλόμενους σε περίπτωση αναπροσαρμογής του Πίνακα του Παραρτήματος Γ1 της Σύμβασης.

Προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση που κάποια υπόχρεη εταιρεία δεν συμμορφωθεί;

Οι κυρώσεις ποινικές, διοικητικές και άλλες περιγράφονται στο Ν. 4819/2021 και αφορούν και στις τρεις κατηγορίες υπόχρεων διαχειριστών συσκευασίας.

Υλικά που γεμίζονται στο σημείο πώλησης, όπως σακούλες, χαρτί περιτύλιξης, αλουμινόχαρτο κα, είναι συσκευασίες; Αν ναι, ποιος είναι υπεύθυνος να πληρώσει την εισφορά για αυτές τις συσκευασίες;

Οι χρήστες συσκευασιών για πλήρωση στα σημεία πώλησης (π.χ. φούρνοι, ταχυφαγεία κλπ.) παύουν να είναι υπόχρεοι από τις 23.07.2021 και οι συσκευασίες αυτές θα δηλώνονται από τους κατασκευαστές/εισαγωγείς. Άρα για το διάστημα πριν από τις 23.07.2021 θα κάνουν δήλωση οι εν λόγω χρήστες ενώ για το διάστημα μετά θα πρέπει να δηλωθούν οι εν λόγω συσκευασίες από τους κατασκευαστές/εισαγωγείς τους.

Ποιοί πρέπει να υπογράψουν Σύμβαση με την ΕΕΑΑ;

 1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συσκευάζουν αγαθά ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία αγαθών για λογαριασμό τους ή εισάγουν συσκευασμένα αγαθά, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως σύμβασης, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994 (Α’ 191), με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά.
 2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατασκευάζουν ή εισάγουν συσκευασίες, οι οποίες προορίζονται να γεμίζονται σε σημείο πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των σακουλών μεταφοράς.
 3. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή σε τρίτη χώρα, τα οποία πωλούν κατ’ επάγγελμα στην Ελλάδα, απευθείας σε νοικοκυριά ή άλλους χρήστες πλην των νοικοκυριών, συσκευασίες ή/και συσκευασμένα αγαθά, μέσω συμβάσεων εξ αποστάσεως, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994.
 4. Με την επιφύλαξη της περ. δ’, στην περίπτωση εισαγωγών αγαθών από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες προς την Ε.Ε. με τη χρήση ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως πλατφόρμα, διαδικτυακή πύλη ή παρόμοια μέσα, ιδίως με χρήση εγκαταστάσεων παρόχων υπηρεσιών διεκπεραίωσης, η ευθύνη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του παραγωγού που απορρέουν από ΠΔΕΠ (Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού)  βαρύνει τον φορολογικό αντιπρόσωπο, όπου αυτός προβλέπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 2859/2000 (Α’ 248).
 5. Στην περίπτωση εξ αποστάσεως πώλησης αγαθών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας τα οποία εμπίπτουν σε ΠΔΕΠ (Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού), η υποχρέωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του παραγωγού που απορρέουν από ΠΔΕΠ (Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού) βαρύνει τη διαδικτυακή πλατφόρμα πώλησης, εκτός εάν ο πωλητής του αγαθού προσκομίζει στη διαδικτυακή πλατφόρμα πώλησης πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγού (ΕΜΠΑ).

Ποιοί είναι οι υπόχρεοι σύμφωνα με το Νόμο 2939/01 όπως έχει αντικατασταθεί από το Νόμο 4819/2021;

Σύμφωνα με το Νόμο υπόχρεοι «διαχειριστές συσκευασίας» είναι:
A. Οι παραγωγοί και εισαγωγείς πρώτων υλών.
B. Οι παραγωγοί και εισαγωγείς συσκευασμένων προϊόντων τα οποία διατίθενται στην Ελληνική αγορά, δηλαδή οι υπόχρεοι Συσκευαστές.
Γ. Οι Διακινητές, δηλαδή όσοι εμπορεύονται συσκευασμένα προϊόντα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτοί ταυτίζονται με τους συσκευαστές, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των Σούπερ Μάρκετ.

Πώς πάει η Ανακύκλωση στην Ελλάδα; Έχουμε αποτελέσματα;

Η Ανακύκλωση προχωράει πολύ καλά στην Ελλάδα. Είμαστε στα ίδια επίπεδα αν όχι και καλύτερα σε σχέση με το επίπεδο που βρίσκονταν οι αντίστοιχες χώρες του εξωτερικού στα αντίστοιχα χρόνια έναρξης των έργων ανακύκλωσης ενώ ήδη από τα έργα της ΕΕΑΑ καλύπτονται οι στόχοι της Ε.Ε, με εξαίρεση το γυαλί για το οποίο λαμβάνονται ειδικά μέτρα. Οι συντονισμένες και μεθοδευμένες ενέργειες που ακολουθεί η EEAA έχουν συμβάλει, ώστε σήμερα να έχουν τη δυνατότητα ανακύκλωσης περίπου 10,4 εκ. κάτοικοι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 500.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών οδηγούνται προς ανακύκλωση και δεν καταλήγουν στους χώρους ταφής και συνεισέφεραν στην ανακούφιση του οξύτατου προβλήματος εξεύρεσης νέων χώρων διάθεσης των απορριμμάτων.

Τι πρέπει να κάνω εάν παρατηρήσω κάποια δυσλειτουργία στο έργο της Ανακύκλωσης;

Η ορθή χρήση των οχημάτων ανακύκλωσης και γενικά η διαδικασία αποκομιδής των κάδων ανακύκλωσης ανήκουν στην ευθύνη και αρμοδιότητα των Δήμων που συνεργάζονται με το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ («Σύστημα») που οργανώνει η ΕΕΑΑ. Το Σύστημα παραδίδει στους Ο.Τ.Α τον εν λόγω εξοπλισμό (οχήματα, κάδους) προς χρήση σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές πλαίσιο συνεργασίας του Συστήματος με τους Ο.Τ.Α. Επομένως η επικοινωνία με το Δήμο (Τμήμα Καθαριότητας) είναι και το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ο ευαισθητοποιημένος πολίτης, αν παρατηρήσει παρόμοιο φαινόμενο. Βεβαίως, σε περίπτωση που τέτοιες παρατηρήσεις φτάνουν στο Σύστημα από πολίτες, αυτές προωθούνται στο Δήμο που τον αφορούν και αναζητούνται οι λόγοι που προκάλεσαν το φαινόμενο, αλλά και τυχόν λύσεις για την παντελή εξάλειψή τους.

Σε ποιόν να αποταθώ εάν ο μπλε κάδος της γειτονιάς μου δεν αδειάζεται συχνά;

Η διαδικασία αποκομιδής των κάδων Ανακύκλωσης ανήκουν στην ευθύνη και αρμοδιότητα των Δήμων που συνεργάζονται με το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ («Σύστημα») που οργανώνει η ΕΕΑΑ. Το Σύστημα παραδίδει στους Ο.Τ.Α τον εν λόγω εξοπλισμό (οχήματα, κάδους) προς χρήση σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές πλαίσιο συνεργασίας του Συστήματος με τους Ο.Τ.Α. Υπεύθυνοι για τη λειτουργία του προγράμματος και για την αποκομιδή των κάδων είναι οι Δήμοι. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Δήμο σας και το Τμήμα Καθαριότητας και να τους ενημερώσετε για το γεγονός που παρατηρήσατε.

Πώς μπορούμε να προμηθευτούμε κάδο ανακύκλωσης στη γειτονιά μου;

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης παραδίδει τον απαιτούμενο εξοπλισμό (αυτοκίνητα/κάδους) στους ενταγμένους δήμους. Το Σύστημα μόνο εισηγητικό ρόλο έχει για το δίκτυο των κάδων. Η τελική απόφαση πόσοι κάδοι ανακύκλωσης θα τοποθετηθούν και σε ποια σημεία ανήκει στους συνεργαζόμενους Δήμους Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, εφόσον βέβαια είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα, με το Τμήμα Καθαριότητας και να κάνετε αίτημα για τοποθέτηση κάδου. Στην επέκταση του δικτύου των μπλε κάδων οι Δήμοι λαμβάνουν υπόψη αιτήματα δημοτών και εταιρειών για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων όσοι μετέχουν στην Ανακύκλωση Συσκευασιών.

Πότε θα συμβληθεί ο Δήμος στον οποίο κατοικώ με την EEAA;

Αυτό εξαρτάται από το χρονοδιάγραμμα ένταξης της συγκεκριμένης περιοχής, όπως αυτό προκύπτει από τον Εθνικό σχεδιασμό, τη συμφωνία ανάμεσα στην πολιτεία και το Σύστημα, καθώς και την πρόθεση κάθε δήμου.

Τι σημαίνει το ευρωπαϊκό σήμα “green dot” που απεικονίζεται στις συσκευασίες;

Η παρουσία του δηλώνει την οικονομική συνεισφορά της συγκεκριμένης εταιρίας που εμπορεύεται την συσκευασία στα έργα της ανακύκλωσης και δεν πρέπει να συγχέεται με την ανακυκλωσιμότητα ή μη του υλικού συσκευασίας.

Πού μεταφέρεται το περιεχόμενο των μπλε κάδων και πώς γίνεται ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών;

Ειδικά οχήματα συλλογής μεταφέρουν το περιεχόμενο των μπλε κάδων στα ειδικά Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) που λειτουργούν για αυτό το σκοπό. Εκεί τα υλικά διαχωρίζονται, μέσα από μία διαδικασία που περιλαμβάνει διατάξεις μηχανικού διαχωρισμού και χειροδιαλογή, σε επιμέρους δευτερογενή υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί/ χαρτόνι, ΡΕΤ, HDΡΕ, ανάμικτα πλαστικά, φιλμ ΡΕ, γυαλί, σίδηρο και αλουμίνιο), και εφόσον είναι εφικτό και άλλα ανακυκλώσιμα μη-συσκευασίες, όπως έντυπα κλπ. Κατόπιν τα διαχωρισμένα υλικά οδηγούνται προς δεματοποίηση (εκτός από το γυαλί) για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν από τα αντίστοιχα εργοστάσια σε χρήσιμα υλικά.

Γιατί να κάνω ανακύκλωση? Τι όφελος θα έχω εγώ προσωπικά?

Με την Ανακύκλωση :

 • Προστατεύουμε το περιβάλλον και αναβαθμίζουμε την ποιότητα της ζωής μας.
 • Μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) με αποτέλεσμα να επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής τους.
 • Εξοικονομούμε πρώτες ύλες και ενέργεια.
 • Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.
 • Προκύπτουν συναλλαγματικά οφέλη για τη χώρα μας.
 • Συνεισφέρουμε στον πολιτισμό εφόσον η διαχείριση των αποβλήτων είναι δείκτης πολιτισμού.

Πώς απορρίπτουμε τα υλικά στον μπλε κάδο της Ανακύκλωσης ?

 1. Οι συσκευασίες πρέπει να είναι εντελώς άδειες από υπολείμματα.
 2. Όσες συσκευασίες μπορούμε τις τσακίζουμε ή τις διπλώνουμε.
 3. Βγάζουμε τα καπάκια από τα μπουκάλια μας αλλά τα πετάμε και αυτά στην ανακύκλωση.
 4. Όταν φτάσουμε στον κάδο αδειάζουμε τη σακούλα με τα υλικά μέσα σε αυτόν. Μπορούμε κατόπιν να πετάξουμε και τη σακούλα μας προς ανακύκλωση.

Ποιά υλικά μπορώ να ρίχνω στον μπλε κάδο της Ανακύκλωσης;

 • χάρτινες συσκευασίες και χαρτοκιβώτια από π.χ. ηλεκτρικές συσκευές, χυμούς, γάλα, δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, οδοντόκρεμες, χαρτοσακούλες κ.α.
 • αλουμινένια κουτάκια από αναψυκτικά, μπύρες κ.α.
 • γυάλινες συσκευασίες από π.χ. νερό, χυμούς, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, βαζάκια τροφίμων κ.α.
 • πλαστικές συσκευασίες από π.χ. μπουκάλια νερού, αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά ,είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες, φιλμ περιτυλίγματος κ.α.
 • λευκοσιδηρές συσκευασίες από γάλα εβαπορέ, καφέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό, μπισκότα, κ.λπ.