Εταιρεία

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ΕΕΑΑ θεωρεί το ανθρώπινο δυναμικό της ως έναν καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας των επιχειρησιακών της σχεδίων και του οράματός της. Γι’ αυτό το λόγο, επενδύει στους ανθρώπους της σε όλα τα επίπεδα δομής και λειτουργίας της εταιρείας, και αποτελείται από άρτια εκπαιδευμένους επιστήμονες, μηχανικούς, οικονομολόγους κ.λπ.

Η διοίκηση της εταιρείας πραγματοποιείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με επικεφαλής τον Πρόεδρο. Στην ιεραρχία, ακολουθεί ο Γενικός Διευθυντής, στον οποίο αναφέρονται η Διεύθυνση Διαχείρισης Συμβάσεων, η Υπηρεσία Marketing & ΟΤΑ, η Υπηρεσία Προμηθειών, η Υπηρεσία Ελέγχων και Μετρήσεων, η Τεχνική Υπηρεσία και η Διεύθυνση Έργων. Η Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο.

Η επίτευξη των στόχων της ΕΕΑΑ σε συνδυασμό με την εξασφάλιση άριστων και παραγωγικών συνθηκών εργασίας αποτελεί για την ΕΕΑΑ στρατηγική προτεραιότητα.
Εδώ θα βρείτε τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕΑA.