Δήμοι

Μέθοδοι Συνεργασίας με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) – ή άλλοι αρμόδιοι δημοτικοί φορείς και η ΕΕΑΑ υπογράφουν συμβάσεις συνεργασίας με στόχο την αποτελεσματικότερη οργάνωση και διαχείριση της ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας, σύμφωνα με τον Νόμο 2939/01 και όπως έχει αντικατασταθεί από το Ν.4819/2021. Το πλαίσιο συνεργασίας ΟΤΑ και ΕΕΑΑ περιλαμβάνει
δύο εναλλακτικούς τρόπους:

Σχεδιασμός & Λειτουργία

Τα έργα Μπλε Κάδου αφορούν στο πιο σημαντικό και δύσκολο τμήμα των αποβλήτων: τα δημοτικά απορρίμματα. Απευθύνονται στο ευρύ κοινό και αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο. Η ΕΕΑΑ προωθεί διαρκώς την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου των Μπλε Κάδων.

Το Σύστημα εισηγείται στους συνεργαζόμενους ΟΤΑ τον βασικό σχεδιασμό του έργου μπλε κάδων.

Ο σχεδιασμός του έργου βασίζεται στον πληθυσμό του προς ένταξη ΟΤΑ, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (στοιχεία Ε.Σ.Υ.Ε.). Ο εξοπλισμός που παραδίδεται στους ΟΤΑ είναι:

  • Επαναχρησιμοποιούμενοι σάκοι ανακύκλωσης ίσου αριθμού με τον αριθμό των νοικοκυριών του εκάστοτε προς ένταξη ΟΤΑ.
  • Αριθμός μπλε κάδων, έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως ο Δήμος, εφαρμόζοντας την αναλογία 1 κάδος ανά 75 κατοίκους.
  • Ένα (1) όχημα συλλογής (ΟΣ) των 15-16 τόνων για δίκτυο τουλάχιστον 250 κάδων (κατ’ αντιστοιχία περίπου σε 20 χιλιάδες κατοίκους) και ένα επιπλέον με την εκτέλεση δύο δρομολογίων προς το ΚΔΑΥ ημερησίως (ή προς το χώρο μεταφόρτωσης) ή την απασχόληση 16 ωρών ημερησίως.

Σε κάποιες περιπτώσεις, ο σχεδιασμός δε γίνεται βάσει των στοιχείων της απογραφής, καθώς ο πληθυσμός μπορεί, είτε να μεταβάλλεται εποχικά (συνήθως παραθεριστικές περιοχές), ή να έχει μεταβληθεί σημαντικά από τον χρόνο της απογραφής.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο αρχικός σχεδιασμός γίνεται είτε από τα στοιχεία των Στερεών Αποβλήτων ή εκτίμησης του ισοδύναμου πληθυσμού την εποχή που έχουμε τον περισσότερο πληθυσμό (π.χ. καλοκαίρι), καθώς το δίκτυο κάδων και ο εξοπλισμός συλλογής θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις εποχές.

Όταν ο πληθυσμός ενός ΟΤΑ είναι τέτοιος ώστε να μη δικαιολογείται η παραχώρηση οχήματος συλλογής, τότε ο ΟΤΑ μπορεί να επιλέξει, είτε να συνεργαστεί με κάποιον άλλο γειτονικό ΟΤΑ και να πάρουν ένα όχημα από κοινού, ή να χρησιμοποιήσει δικό του όχημα συλλογής και να στηριχτεί οικονομικά από την ΕΕΑΑ για τη χρήση του δικού του οχήματος συλλογής βάσει των ποσοτήτων που συλλέγονται από το δίκτυο των μπλε κάδων και οδηγούνται στο ΚΔΑΥ.

Μετά τη συμφωνία στον σχεδιασμό ακολουθεί η διαδικασία για τη δωρεά των οχημάτων συλλογής. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ετοιμάζεται το χρονοδιάγραμμα από κοινού με τον ΟΤΑ το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης της ενημέρωσης, της τοποθέτησης των κάδων και της έναρξης των δρομολογίων συλλογής.

Οι δημότες συλλέγουν τα υλικά συσκευασίας τους, χωριστά από τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα τα αποθηκεύουν στις μπλε τσάντες ανακύκλωσης, που έχουν διανεμηθεί πόρτα – πόρτα, και κατόπιν τα απορρίπτουν στους μπλε κάδους ανακύκλωσης. Η αποκομιδή των μπλε κάδων γίνεται με ευθύνη των συνεργαζόμενων ΟΤΑ.  Η προτεινόμενη συχνότητα συλλογής του κάθε κάδου είναι 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Σε περιπτώσεις κάδων που βρίσκονται σε εμπορικές περιοχές η ανάγκη της συλλογής μπορεί να είναι καθημερινή. Στη συνέχεια, τα οχήματα συλλογής πηγαίνουν στο ΚΔΑΥ όπου ζυγίζεται το περιεχόμενο τους και αδειάζουν τα ανακυκλώσιμα ώστε να οδηγηθούν για διαλογή σε επιμέρους δευτερογενή υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί/ χαρτόνι, ΡΕΤ, HDΡΕ, ανάμικτα πλαστικά, φιλμ ΡΕ, γυαλί, σίδηρο και αλουμίνιο), και εφόσον είναι εφικτό και άλλα ανακυκλώσιμα μη-συσκευασίες, όπως έντυπα, άλλα και υλικά που από λάθος έχουν απορριφθεί στους μπλε κάδους (πχ μικρές ηλεκτρικές συσκευές κλπ.). Κατόπιν τα διαχωρισμένα υλικά συσκευασίας δεματοποιούνται (εκτός από το γυαλί και συνήθως το σίδηρο) και πωλούνται σε αδειοδοτημένους ανακυκλωτές. Από τη διαδικασία της διαλογής, προκύπτει υπόλειμμα που αποτελείται από απορρίμματα που, είτε δεν είναι υλικά στόχοι και επομένως εσφαλμένα τοποθετήθηκαν από τους κατοίκους στο μπλε κάδο, ή έχουν πολύ μικρό όγκο και η διαλογή τους στην ταινία είναι είτε τεχνικά αδύνατη ή εξαιρετικά ασύμφορη. Οι συνεργαζόμενοι ΟΤΑ έχουν την ευθύνη διαχείρισης του υπολείμματος που τους αναλογεί.


Οι Μπλε Κάδοι & Kώδωνες ανά Περιφέρεια

Ανακαλύψτε τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΑ ανά Περιφέρεια.