Εταιρεία

Γενικά Στοιχεία

Η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) τον Δεκέμβριο του 2001 αποτέλεσε πρωτοβουλία ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή συσκευασιών και την εμπορία συσκευασμένων προϊόντων, με στόχο να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στη νομική τους υποχρέωση για Ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας των προϊόντων τους, μέσα από την διαχείριση των πόρων τους, στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η ΕΕΑΑ ανταποκρινόμενη στις παραπάνω ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2939/01, έχει αναπτύξει και λειτουργεί στο σύνολο του Ελλαδικού χώρου το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης– ANAKYΚΛΩΣΗ (ΣΣΕΔ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), βάσει εξαετών Επιχειρησιακών Σχεδίων που εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές.

Η ΕΕΑΑ αποτελεί ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών ή εισαγωγέων συσκευασίας προϊόντων που διατίθενται στην ελληνική αγορά και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, οι οποίοι είναι οι κατά νόμο υπεύθυνοι φορείς για τη συλλογή δημοτικών αποβλήτων.

Ως προς τη μετοχική της σύνθεση, το 35% των μετοχών ανήκει στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) ενώ το υπόλοιπο ανήκει σε βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που σύμφωνα με τον Νόμο είναι υποχρεωμένες να μεριμνούν για τη συλλογή και την αξιοποίηση των συσκευασιών των προϊόντων τους.

Η ΕΕΑΑ δεν λειτουργεί κερδοσκοπικά αλλά προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Μετοχική Σύνθεση

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του Συστήματος κατά 35% και εκπροσωπείται στο 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑΑ με 3 μέλη. Οι επιχειρήσεις από τη βιομηχανία και το εμπόριο που συμπληρώνουν τη μετοχική σύνθεση της ΕΕΑΑ και συμμετέχουν μέσω της εταιρίας Αξιοποίηση Υλικών Συσκευασίας (ΑΥΣ) είναι οι εξής:

COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
COLGATE PALMOLIVE (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝ. Α.Β.Ε.Ε.
CHIPITA Α.Β.Ε.Ε.
CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧ. ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚ. Α.Ε.
ION A.E.
NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Α.Ε.
PEPSICO HELLAS ΜΟΝ Α.B.E.E.
VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.
ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS Α.Ε.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ – Α.Ε.
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε.
ΒΑ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝ. Α.Ε.
ΦΑΓΕ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΜ. ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΟΝ. Α.Ε.
ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΚΛΙΑΦΑΣ Α.Ε.

Bασικές Αρχές
Λειτουργίας

• Ανοικτή συμμετοχή των υπόχρεων παραγωγών στο μετοχικό κεφάλαιο με τους ίδιους όρους
• Ίδια σύμβαση για μετόχους και μη
• Δυνατότητα υπογραφής σύμβασης με κάθε ενδιαφερόμενο παραγωγό
• Δεν αποσκοπεί στο κέρδος, αλλά στη βέλτιστη
αξιοποίηση των διατιθεμένων πόρων – Δε διανέμεται μέρισμα
• Στενή συνεργασία με τους ΟΤΑ
• Ισότιμη αντιμετώπιση των υλικών συσκευασίας