Εταιρεία

Σκοπός

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και τους όρους λειτουργίας του ΣΣΕΔ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, η ΕΕΑΑ αποσκοπεί:
• την εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης των συμβεβλημένων επιχειρήσεων,
• τη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων οικονομικών πόρων προς όφελος της Ανακύκλωσης,
• στην συμβολή της, κατά το μερίδιο ευθύνης της, στην επίτευξη του εθνικού στόχου της Ανακύκλωσης Συσκευασιών