ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ*

14/11/2022

Αρ. ΓΕΜΗ:4588201000

Θέμα:     Κατασκευή και συναρμολόγηση κινητού, ρομποτικού Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του παρακάτω έργου, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης :

  • Προμήθεια – κατασκευή και συναρμολόγηση ενός κινητού, ρομποτικού Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (κρΚΔΑΥ – prMRF), που θα χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς και καινοτόμους σκοπούς. Η διαλογή θα πραγματοποιείται μέσω έξι (6)  καρτεσιανών ρομποτικών βραχιόνων που θα είναι εγκαταστημένοι εντός εμπορευματοκιβωτίου.

Τόπος παράδοσης : Κεφαλονιά (το εμπορευματοκιβώτιο στο Ηράκλειο Κρήτης).

Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως τις 28/11/2022 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου.

Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5 , 15125 Μαρούσι , Αθήνα

Θα πρέπει να αποτελείται από : 

  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την οικονομική προσφορά. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται η επιβεβαίωση των όρων της επισυναπτόμενης σύμβασης.

Θα πρέπει να αναγράφεται ότι ο προσφέρων, έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Θεωρείται απαραίτητη η προσκόμιση ασφαλιστικής, φορολογικής ενημερότητας και υπεύθυνης δήλωσης περί εναρμόνισης με την περιβαλλοντική, φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία και περί μη υπάρξεως ποινικών παραβάσεων.

  • Χρόνος παράδοσης :  θα πρέπει να αναφέρεται επακριβώς.
  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την τεχνική προσφορά.

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη:

  • Τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.
  • Την επισυναπτόμενη σύμβαση.

Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει ανάλογα με την τιμή και τους όρους παράδοσης.

Προσφορές που σχετίζονται με την ύπαρξη λόγων αποκλεισμού (πχ. έλλειψη ζητούμενων ως ανωτέρω, κλπ.) και τη μη πλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών, δεν αξιολογούνται και αποκλείονται.

Προσφορά που υποβλήθηκε εκπρόθεσμα (εκτός και αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς η παράταση χρόνου υποβολής) επιστρέφεται στους υποψηφίους, χωρίς να έχει αποσφραγισθεί.

Τυχόν ενστάσεις κατά της τελικής απόφασης ανάθεσης, υποβάλλονται στην Υπηρεσία Προμηθειών από τους συμμετέχοντες και μόνο, εγγράφως, έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτήν της ενημέρωσης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Παραμένω στη διάθεσή σας.

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών