Αξιότιμοι κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του παρακάτω έργου, για το διάστημα 01/01/2023-31/12/2023 :

Στο πλαίσιο της ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας, οι κατ’ εντολή της ΕΕΑΑ συνεργαζόμενοι εργολάβοι, μεταφέρουν ποσότητες θρυμματισμένης ξύλινης συσκευασίας στις εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών/compost/ φυτοχώματος, ώστε να προβούν στην περαιτέρω επεξεργασία τους, με σκοπό την οργανική ανακύκλωσή τους.

Ζητούμενο έργο: Συλλογή (επεξεργασία) και μεταφορά ξύλινης συσκευασίας σε εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών προϊόντων με αερόβια χώνευση (compost-φυτόχωμα).

Περαιτέρω υποχρεώσεις εργολάβου

Συνεργασία του εργολάβου με συγκεκριμένο τελικό αποδέκτη για την παραλαβή-αξιοποίηση των συμφωνηθέντων ποσοτήτων σε μηνιαία βάση.
Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση, με δικές του δαπάνες και φροντίδα, να είναι πάντοτε εφοδιασμένη η επιχείρηση και το προσωπικό του, με τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία, εργατικές, περιβαλλοντικές και λοιπές διοικητικές άδειες λειτουργίας. Ο εργολάβος θα πρέπει να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιβαλλοντικής ευθύνης.
Ο εργολάβος, έχει την υποχρέωση να προσκομίζει μηνιαίως γνήσια αντίγραφα των παραστατικών/αποδεικτικών (δελτία αποστολής) των ποσοτήτων που παρέδωσε στους τελικούς αποδέκτες που υπέδειξε η ΕΕΑΑ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών μετά τη λήξη κάθε μήνα.
Ο εργολάβος, έχει την υποχρέωση ανά τρίμηνο, να προσκομίζει έγγραφη ποσοτική βεβαίωση παραλαβής-αξιοποίησης από τον τελικό αποδέκτη.

Η προσφορά σας για το ανωτέρω έργο, θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως τις 27/10/2022 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου

Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε.
Χειμάρρας 5 , 15125 Μαρούσι , Αθήνα

Θα πρέπει να περιλαμβάνει

Το οικονομικό μέρος, αμοιβή ανά παραδοτέο τόνο επεξεργασμένης ξύλινης συσκευασίας. Θα πρέπει να αναγράφεται ότι ο προσφέρων, έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και της επισυναπτόμενης σύμβασης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Ποσότητες που δύναται να μεταφερθούν σε μηνιαία βάση στον τελικό αποδέκτη προς αξιοποίηση.
Προδιαγραφές των υλικών ξύλινης συσκευασίας που θα παραδίδονται στον τελικό αποδέκτη.
Αντίγραφο άδειας εγκατάστασης αξιοποίησης (παραγωγή compost-φυτοχώματος) όπου θα μεταφέρονται τα υλικά.
Επιστολή πρόθεσης συνεργασίας από τον τελικό αποδέκτη.
Μετοχική σύνθεση και νόμιμος εκπρόσωπος. Τελευταίος ισολογισμός, πρόσφατη ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα εν ισχύ.
Είναι απαραίτητη η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί εναρμόνισης με την περιβαλλοντική, φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία και περί μη υπάρξεως ποινικών παραβάσεων.

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

  • Η επισυναπτόμενη περιγραφή έργου.
  • Η επισυναπτόμενη σύμβαση.
  • Η ΕΕΑΑ προτίθεται να αναθέσει το ανωτέρω έργο σε πέραν του ενός συνεργάτες.
  • Η ΕΕΑΑ δύναται να κηρύξει τη διαδικασία άγονη και να επαναλάβει την πρόσκληση. Η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την πρόσκληση.
  • Προσφορές που σχετίζονται με την ύπαρξη λόγων αποκλεισμού (πχ. έλλειψη ζητούμενων ως ανωτέρω, κλπ.) και τη μη πλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών, δεν αξιολογούνται και αποκλείονται.
  • Προσφορά που υποβλήθηκε εκπρόθεσμα (εκτός και αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς η παράταση χρόνου υποβολής), επιστρέφεται στους υποψηφίους, χωρίς να έχει αποσφραγισθεί.
  • Τυχόν ενστάσεις κατά της τελικής απόφασης ανάθεσης, υποβάλλονται στην Υπηρεσία Προμηθειών από τους συμμετέχοντες και μόνο, εγγράφως, έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτήν της ενημέρωσης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση & συμπληρωματική πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κο Στούμπο.

Παραμένω στη διάθεσή σας.

Σοφία Τσώλου
Υπεύθυνη Προμηθειών