ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ*

29/05/2024

Aρ. ΓΕΜΗ 4588201000

Θέμα: Καταγραφή δικτύου μπλε κάδων σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Καλημέρα σας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση

 1. Της καταγραφής του δικτύου των μπλε κάδων, ως παρακάτω :
ΚΔΑΥΚΑΔΟΙ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ2.874
ΑΣΑ13.012
ΕΛΕΥΣΙΝΑ9.583
ΗΡΑΚΛΕΙΟ7.006
ΘΕΡΜΗ7.311
ΘΗΡΑ86
ΙΩΑΝΝΙΝΑ3.914
ΙΩΝΙΑ2.533
ΚΑΣΟΣ250
ΚΑΤΕΡΙΝΗ1.272
ΚΕΡΚΥΡΑ1.604
ΚΟΡΙΝΘΟΣ3.187
ΚΟΡΩΠΙ9.852
ΚΩΣ1.699
ΛΕΣΒΟΣ2.105
ΜΑΓΝΗΣΙΑ594
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ4.727
ΝΙΣΥΡΟΣ52
ΟΙΧΑΛΙΑ352
ΠΑΤΡΑ3.339
ΣΕΡΡΕΣ2.910
ΣΙΝΔΟΣ3.492
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ1.345
ΤΡΙΠΟΛΗ2.324
ΦΥΛΗ4.357
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ89.780

Η εφαρμογή (app) που θα χρησιμοποιηθεί, παρέχεται από την ΕΕΑΑ. Αναλυτικά οι δήμοι και οι αριθμοί κάδων ανά δήμο (ενδεικτικοί αριθμοί) στο επισυναπτόμενο αρχείο («καταγραφή κάδων 2024»).

 1. Της καταγραφής ποιότητας των κάδων του έργου Αλεξανδρούπολης:
OTAΚΑΔΟΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ975
ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΑΜΑΘ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΒΡΟΣ)880
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ74
ΣΥΝΟΛΟ1.929

στους οποίους θα γίνει επιπλέον καταγραφή των παρακάτω στοιχείων:

 1. Κύριο σώμα (Οπτικός έλεγχος)                                   
 2. Κύριο σώμα καπακιού (Οπτικός έλεγχος)                 
 3. Μεντεσέδες (Οπτικός έλεγχος)                                     
 4. Λειτουργία καπακιού (Οπτικός έλεγχος)                   
 5. Χερούλια/λαβές (Οπτικός έλεγχος)                               
 6. Τροχοί (Δοκιμή λειτουργίας)                                        
 7. Ποδόφρενο (Δοκιμή λειτουργίας)                               
 8. Ποδομοχλός (Δοκιμή λειτουργίας)                                 
 9. Αποσβεστήρας (Δοκιμή λειτουργίας)                             
 10. Λειτουργικότητα μετακίνησης (Δοκιμή λειτουργίας)  
 11. Λειτουργικότητα στροφής (Δοκιμή λειτουργίας)        
 12. Αυτοκόλλητο (Οπτικός έλεγχος)                                
 13. Έτος κατασκευής                                                               

Ως προς την καταχώρηση στο πρόγραμμα καταγραφής, όλα τα παραπάνω θα είναι αρχικά προεπιλεγμένα σε κατάσταση ΟΚ ή ΜΔ. Σε περίπτωση που κάποια από τα παραπάνω έχουν πρόβλημα, θα πρέπει ο καταγραφέας να αλλάξει την κατάσταση σε ΝΟΤ ΟΚ.

Έναρξη έργου : Άμεση.

Οι καταγραφές θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31/10/2024.

Ως προς τη μεθοδολογία καταγραφής :

Όπου υπάρχει συνεργασία με το Δήμο

ο καταγραφέας θα βρίσκεται μέσα στο όχημα αποκομιδής, ή
ο καταγραφέας θα ακολουθεί το απορριμματοφόρο με δικό του μέσο, ή
ο καταγραφέας με δικό του μέσο συνοδεύεται από υπηρεσιακό παράγοντα της καθαριότητας του Δήμου.


Σε περίπτωση που η συνεργασία με το δήμο δεν είναι εφικτή, τότε ο καταγραφέας θα προχωρεί στην καταγραφή, χωρίς την βοήθεια του υπηρεσιακού παράγοντα της καθαριότητας, εφόσον προηγουμένως έχει λάβει τη σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΑ.

Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως τις 14/06/2024 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου

Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα

και θα πρέπει να είναι δοσμένη σε τιμήματα € κατά αποκοπή για κάθε περιοχή – εδώ ορισμένη ως ΚΔΑΥ – ΕΡΓΟ (όχι τιμή ανά κάδο + τυχόν επιβαρύνσεις). Η προσφορά σας μπορεί να αφορά όλες τις περιοχές – ΚΔΑΥ, ή και μέρος αυτών, σε καμία περίπτωση όμως δε μπορεί να αφορά μεμονωμένους δήμους.

Εκτός από την προσφορά, στο φάκελο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται πελατολόγιο, αντίγραφα των σχετικών διαπιστεύσεων της εταιρείας (εν ισχύ), καθώς και η συμφωνία με τους όρους του επισυναπτόμενου συμφωνητικού. Επίσης, να συμπεριλαμβάνεται πρόσφατη ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα εν ισχύ.

Θα πρέπει να αναγράφεται ότι ο προσφέρων, έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Θεωρείται απαραίτητη η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί εναρμόνισης με την περιβαλλοντική, φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία και περί μη υπάρξεως ποινικών παραβάσεων.

Προϋποθέσεις ή/και κριτήρια για την υποβολή προσφοράς :

Διαπίστευση από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή/και αντίστοιχους ισότιμους αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς φορείς, τουλάχιστον στα πεδία NACE 38 (Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery) και NACE 39 (Remediation activities and other waste management services).
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα καταγραφής κάδων με σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.
H πραγματοποίηση των σχετικών καταγραφών από προσωπικό του φορέα με ανάλογα προσόντα, χωρίς χρησιμοποίηση υπεργολαβιών ή εξωτερικών συνεργατών, είναι προτιμητέα.

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

o Η επισυναπτόμενη σύμβαση και η αναλυτικότερη περιγραφή έργου – περιοχές διεξαγωγής έργου.

o Η ΕΕΑΑ δύναται να αναθέσει το ανωτέρω έργο σε πέραν του ενός συνεργάτες.

o Η ΕΕΑΑ δύναται να κηρύξει τη διαδικασία άγονη και να επαναλάβει την πρόσκληση. Η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την πρόσκληση.

Προσφορές που σχετίζονται με την ύπαρξη λόγων αποκλεισμού (πχ. έλλειψη ζητούμενων ως ανωτέρω, κλπ.) και τη μη πλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών, δεν αξιολογούνται και αποκλείονται.
Προσφορά που υποβλήθηκε εκπρόθεσμα (εκτός και αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς η παράταση χρόνου υποβολής), επιστρέφεται στους υποψηφίους, χωρίς να έχει αποσφραγισθεί.
Τυχόν ενστάσεις κατά της τελικής απόφασης ανάθεσης, υποβάλλονται στην Υπηρεσία Προμηθειών από τους συμμετέχοντες και μόνο, εγγράφως, έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτήν της ενημέρωσης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Για περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Μάγδα Βυθούλκα:

6973 494861 .