Αρ. ΓΕΜΗ- 4588201000

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για το 2023 της διεξαγωγής επιθεωρήσεων,  του ελέγχου και της πιστοποίησης του ποσοστού των υλικών συσκευασίας στις εξερχόμενες (για εμπόρους) ή εισερχόμενες (για ανακυκλωτές) ποσότητες, στις εγκαταστάσεις των συνεργατών, των ελέγχων ειδικών δράσεων συλλογής γυαλιού, καθώς και των ελέγχων σε Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (αναλύσεων και φορτίων), κλπ., ως  αναλυτική περιγραφή στο επισυναπτόμενο συμφωνητικό.

Το σύνολο των ελέγχων προβλέπεται να είναι περί τις 40-41.000 ώρες, ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά.

Παρακαλώ να μας αποσταλεί η οικονομική προσφορά σας σε κλειστό φάκελο, έως την Τρίτη 01/11/2022 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου.

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5 , 15125 Μαρούσι

Εκτός από την προσφορά, στο φάκελο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται πελατολόγιο, αντίγραφα των σχετικών διαπιστεύσεων της εταιρείας (εν ισχύ), καθώς και η συμφωνία με τους όρους του επισυναπτόμενου συμφωνητικού. Επίσης, να συμπεριλαμβάνεται ο τελευταίος ισολογισμός, πρόσφατη ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα εν ισχύ.

Θα πρέπει να αναγράφεται ότι ο προσφέρων, έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Θεωρείται απαραίτητη η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί εναρμόνισης με την περιβαλλοντική, φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία και περί μη υπάρξεως ποινικών παραβάσεων.

Προϋποθέσεις ή/και κριτήρια  για την υποβολή προσφοράς :

  • Διαπίστευση από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή/και αντίστοιχους ισότιμους αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς φορείς, τουλάχιστον στα πεδία NACE38 (Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery) και NACE 39 (Remediation activities and other waste management services).
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία διαχείρισης ποιότητας ή/και περιβαλλοντικής διαχείρισης ή/και ελέγχων διεργασιών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).
  • H πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων από προσωπικό του φορέα με ανάλογα προσόντα, χωρίς χρησιμοποίηση υπεργολαβιών ή εξωτερικών συνεργατών, είναι προτιμητέα. 

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

  • Η επισυναπτόμενη σύμβαση και η αναλυτικότερη περιγραφή έργου – περιοχές διεξαγωγής έργου. 
  • Η ΕΕΑΑ προτίθεται να αναθέσει το ανωτέρω έργο σε πέραν του ενός συνεργάτες.
  • Η ΕΕΑΑ δύναται να κηρύξει τη διαδικασία άγονη και να επαναλάβει την πρόσκληση. Η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την πρόσκληση. 
  • Προσφορές που σχετίζονται με την ύπαρξη λόγων αποκλεισμού (πχ. έλλειψη ζητούμενων ως ανωτέρω, κλπ.) και τη μη πλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών, δεν αξιολογούνται και αποκλείονται.
  • Προσφορά που υποβλήθηκε εκπρόθεσμα (εκτός και αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς η παράταση χρόνου υποβολής), επιστρέφεται στους υποψηφίους, χωρίς να έχει αποσφραγισθεί.
  • Τυχόν ενστάσεις κατά της τελικής απόφασης ανάθεσης, υποβάλλονται στην Υπηρεσία Προμηθειών από τους συμμετέχοντες και μόνο, εγγράφως, έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτήν της ενημέρωσης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Παραμένω στη διάθεσή σας.

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών