Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι η ποσότητα μεταβάλλεται σε ~ 6.700 τεμάχια (περιλαμβάνει και ~2.700 τεμάχια κάδους με κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί καπάκι, εκτός του μπλε), έναντι 4.000 τεμαχίων.

Παρακαλούμε, όπως κατατεθούν οι προσφορές σας σε κλειστό φάκελο (ως κάτωθι), έως τις 20/06/2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ*

12/04/2023

Αρ. ΓΕΜΗ:4588201000

Θέμα:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1100LT

Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια έως και 4.000 τεμαχίων μπλε κάδων ανοιχτού τύπου 1.100λτ, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης.

Τόπος παράδοσης : σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος.

Χρόνος παράδοσης : 06/2023 – 12/2023.

Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως τις 28/04/2023 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου.

Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5 , 15125 Μαρούσι , Αθήνα

Θα πρέπει να αποτελείται από : 

  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την οικονομική προσφορά, ένα σύντομο προφίλ της εταιρείας και τον τελευταίο ισολογισμό. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται η επιβεβαίωση των όρων της επισυναπτόμενης σύμβασης.

Θα πρέπει να αναγράφεται ότι ο προσφέρων, έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Θεωρείται απαραίτητη η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί εναρμόνισης με την περιβαλλοντική, φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία και περί μη υπάρξεως ποινικών παραβάσεων.

  • Χρόνος παράδοσης :  θα αναφέρεται.
  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την τεχνική προσφορά, καθώς και το πελατολόγιο.

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη:

Τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές:

Την επισυναπτόμενη σύμβαση:

Η επιλογή του/των προμηθευτή/των θα γίνει ανάλογα με την τιμή, την ποιότητα και τους όρους παράδοσης. Ενδέχεται, να επιλεγεί ο επιμερισμός της ανάθεσης σε περισσότερους  από έναν προμηθευτή.

Προσφορές που σχετίζονται με την ύπαρξη λόγων αποκλεισμού (πχ. έλλειψη ζητούμενων ως ανωτέρω, κλπ.) και τη μη πλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών, δεν αξιολογούνται και αποκλείονται.

Προσφορά που υποβλήθηκε εκπρόθεσμα (εκτός και αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς η παράταση χρόνου υποβολής) επιστρέφεται στους υποψηφίους, χωρίς να έχει αποσφραγισθεί.

Τυχόν ενστάσεις κατά της τελικής απόφασης ανάθεσης, υποβάλλονται στην Υπηρεσία Προμηθειών από τους συμμετέχοντες και μόνο, εγγράφως, έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτήν της ενημέρωσης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Παραμένω στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών