Αξιότιμοι Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του έργου συλλογής – μεταφοράς αποβλήτων συσκευασίας από γυαλί, προερχόμενου από ιδιώτες και λοιπούς παραγωγούς (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης, κλπ.) και απορριπτόμενου σε κώδωνες που έχουν ήδη τοποθετηθεί (ως επισυναπτόμενη λίστα), αλλά και που δύναται να τοποθετηθούν, σε δήμους – περιφέρειες ανά την Ελλάδα, σε δημόσιο ή/και σε ιδιωτικό χώρο, και της μεταφοράς και παράδοσής του σε εγκεκριμένους αποδέκτες, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Λάρισα, κλπ.

Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο, έως τις 26/10/2022 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου.

Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5 , 15125 Μαρούσι , Αθήνα

Θα αποτελείται από :  

  • Την οικονομική προσφορά, σε € ανά πωλούμενο τόνο, ανά γεωγραφική ενότητα (ως αυτές ορίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα). Η προσφορά σας, μπορεί να αφορά μία ή και περισσότερες γεωγραφικές ενότητες (ως αυτές ορίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα). Θα πρέπει να αναγράφεται ότι ο προσφέρων, έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και της επισυναπτόμενης σύμβασης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
  • Σύντομο προφίλ της εταιρείας, όπου θα περιγράφεται και η σχετική εμπειρία στον τομέα. Το εν λόγω προφίλ, θα περιλαμβάνει παρουσίαση του στόλου των οχημάτων συλλογής. 
  • Μετοχική σύνθεση και νόμιμος εκπρόσωπος.
  • Τελευταίος ισολογισμός, πρόσφατη ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα εν ισχύ.
  • Αντίγραφα αδειών προσωρινής αποθήκευσης (για τις περιπτώσεις που υπάρχει αποθήκευση), ασφαλιστηρίου περιβαλλοντικής ευθύνης και ΗΜΑ.

·         Είναι απαραίτητη η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί εναρμόνισης με την περιβαλλοντική, φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία και περί μη υπάρξεως ποινικών παραβάσεων.

  • Χρόνος ανταπόκρισης : Θα πρέπει να υποβληθεί ο συντομότερος χρόνος ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις του περιγραφόμενου έργου. Ζητούμενη έναρξη έργου 01/01/2023. Λήξη 31/12/2023.

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

o   Η επισυναπτόμενη περιγραφή έργου.

o   Η ΕΕΑΑ προτίθεται να αναθέσει μεγάλες γεωγραφικές ενότητες (Αττική) σε πέραν του ενός συνεργάτες.

o   Η επισυναπτόμενη σύμβαση. Προσοχή : μονοετής  διάρκεια σύμβασης, τίμημα σε € ανά πωλούμενο τόνο ανά γεωγραφική ενότητα, με ελάχιστο αριθμό αποκομιδής ανά κώδωνα (1 φορά / 15ήμερο).

o   Η ΕΕΑΑ δύναται να κηρύξει τη διαδικασία άγονη και να επαναλάβει την πρόσκληση. Η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την πρόσκληση. 

  • Προσφορές που σχετίζονται με την ύπαρξη λόγων αποκλεισμού (πχ. έλλειψη ζητούμενων ως ανωτέρω, κλπ.) και τη μη πλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών, δεν αξιολογούνται και αποκλείονται.
  • Προσφορά που υποβλήθηκε εκπρόθεσμα (εκτός και αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς η παράταση χρόνου υποβολής), επιστρέφεται στους υποψηφίους, χωρίς να έχει αποσφραγισθεί.
  • Τυχόν ενστάσεις κατά της τελικής απόφασης ανάθεσης, υποβάλλονται στην Υπηρεσία Προμηθειών από τους συμμετέχοντες και μόνο, εγγράφως, έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτήν της ενημέρωσης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το έργο, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κο Χρήστο Ρεκλείτη.

Παραμένω στη διάθεσή σας.

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών