Εταιρεία

Στοιχεία Εταιρείας

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.
Έδρα: Χειμάρρας 5, 151 25 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210-8010962
Αρ. ΓΕΜΗ: 4588201000