Η Εταιρεία – Γενικά Στοιχεία

Η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) τον Δεκέμβριο του 2001 αποτέλεσε πρωτοβουλία ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή συσκευασιών και την εμπορία συσκευασμένων προϊόντων, με στόχο να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στη νομική τους υποχρέωση για Ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας των προϊόντων τους, μέσα από την διαχείριση των πόρων τους, στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η ΕΕΑΑ ανταποκρινόμενη στις παραπάνω ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2939/01, έχει αναπτύξει και λειτουργεί στο σύνολο του Ελλαδικού χώρου το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης– ANAKYΚΛΩΣΗ (ΣΣΕΔ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), βάσει εξαετών Επιχειρησιακών Σχεδίων που εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές.

Η ΕΕΑΑ αποτελεί ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών ή εισαγωγέων συσκευασίας προϊόντων που διατίθενται στην ελληνική αγορά και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, οι οποίοι είναι οι κατά νόμο υπεύθυνοι φορείς για τη συλλογή δημοτικών αποβλήτων.

Ως προς τη μετοχική της σύνθεση, το 35% των μετοχών ανήκει στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) ενώ το υπόλοιπο ανήκει σε βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που σύμφωνα με τον Νόμο είναι υποχρεωμένες να μεριμνούν για τη συλλογή και την αξιοποίηση των συσκευασιών των προϊόντων τους.

Η ΕΕΑΑ δεν λειτουργεί κερδοσκοπικά αλλά προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Οι Μέτοχοι

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του Συστήματος κατά 35% και εκπροσωπείται στο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑΑ με 3 μέλη. Οι επιχειρήσεις από τη βιομηχανία και το εμπόριο που συμπληρώνουν τη μετοχική σύνθεση της ΕΕΑΑ και συμμετέχουν μέσω της εταιρίας Αξιοποίηση Υλικών Συσκευασίας (ΑΥΣ) είναι οι εξής:

 • COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚ. ΕΤΑΙΡ. ΕΜΦΙΑΛΩΣ. Α.Ε.
 • COLGATE PALMOLIVE (ΕΛΛΑΣ) Μ.ΑΒΕΕ
 • CHIPITA GLOBAL ΑΕ
 • CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧ. ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚ. AE
 • ION AE
 • NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Α.Ε
 • PEPSICO HELLAS ΜΟΝ ΑBEE
 • VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ
 • ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ
 • ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS AE
 • ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ
 • ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ – ΑΕ
 • ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ
 • ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ.  ΕΠΕ
 • ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ  ΑΕΕ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 • ΒΑ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝ. ΑΕ
 • ΦΑΓΕ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΜ. ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΟΝ. Α.Ε
 • ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
 • ΚΛΙΑΦΑΣ Α.Ε

Αρχές Λειτουργίας


 1. Η δυνατότητα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιό της ΕΕΑΑ είναι ανοικτή σε οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει συσκευασμένα προϊόντα στην αγορά, με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους υφιστάμενους μετόχους.
 2. Η ΕΕΑΑ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και οι μετοχές της δε διανέμουν μέρισμα.
 3. Η εξυπηρέτηση των υπόχρεων διαχειριστών συσκευασίας γίνεται με τους ίδιους όρους (μέτοχοι και μη).
 4. Οι βασικές δραστηριότητες του ΣΣΕΔ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία με τους ΟΤΑ όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο.
 5. Η ΕΕΑΑ αντιμετωπίζει όλα τα υλικά συσκευασίας που διατίθενται στην αγορά με αντικειμενικότητα και ισοτιμία.