Το 2017 χαρακτηρίστηκε από σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση στερεών αποβλήτων με βάση την ευρωπαϊκή πολιτική για την κυκλική οικονομία και τις παγκόσμιες συμφωνίες για την Κλιματική Αλλαγή και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ-2030, αλλά και τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων.