Η Εταιρεία – Σκοπός

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και τους όρους λειτουργίας του ΣΣΕΔ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, η ΕΕΑΑ αποσκοπεί:

  • την εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης των συμβεβλημένων επιχειρήσεων,
  • τη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων οικονομικών πόρων προς όφελος της Ανακύκλωσης,
  • την επίτευξη της ανακύκλωσης των μέγιστων δυνατών ποσοτήτων συσκευασίας, σύμφωνα με τους στόχους της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Στόχοι

Το Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αποσκοπεί στην στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ανακύκλωση όπως αυτοί έχουν θεσπιστεί από την Κ.Υ.Α. 9268/469/2007. Συγκεκριμένα οι εθνικοί στόχοι ορίζονται ως εξής:

60% κ.β. αξιοποίηση τουλάχιστον του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας από το οποίο

• τουλάχιστον 55% κ.β. Ανακύκλωση

Με ελάχιστα ποσοστά ανακύκλωσης ανά υλικό:
κ.β. γυαλι60%
κ.β. χαρτι & χαρτονι 60%
κ.β. μεταλλα 50%
κ.β. πλαστικα 22.5%
κ.β. ξυλο 15%