Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς υλικών ανακύκλωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ *

23/11/2021

 

Θέμα:   Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από νησιά Αιγαίου, Ιονίου, κλπ.

 

Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από τους χώρους μεταφόρτωσης νησιών Αιγαίου & Ιονίου, κλπ., ως επισυναπτόμενες συμβάσεις και αναλυτικά ως κάτωθι :

 

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΕΤΟΣ
ΑΝΔΡΟΥ 345
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2.000
ΛΕΡΟΥ 346
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2.200
ΛΗΜΝΟΥ 313
ΠΑΡΟΥ 1.236
ΣΑΜΟΥ 157
ΣΙΦΝΟΥ 414
ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 1.032
ΙΗΤΩΝ 260
ΜΗΛΟΥ 10
ΠΑΞΩΝ 469
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3.300
ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ  ΓΥΑΛΙ 125
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΥΑΛΙ 100
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΥΑΛΙ 60

 

Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως την Τρίτη 7/12/2021 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου.

 

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5, Μαρούσι 15125 ,Αθήνα

 

Θα πρέπει να αποτελείται από :

 

  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την οικονομική προσφορά (€ / μεταφερόμενο τόνο),  φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ και τον τελευταίο ισολογισμό. Θα πρέπει να αναφέρετε, ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης, και της σύμβασης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Θεωρείται επίσης απαραίτητη, η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί εναρμόνισης με την περιβαλλοντική, φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία και περί μη υπάρξεως ποινικών παραβάσεων.
  • Ένα τεύχος που θα περιέχει αντίγραφα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιβαλλοντικής ευθύνης με τους ΕΚΑ των αποβλήτων που θα μεταφέρονται για λογαριασμό της ΕΕΑΑ και του ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) για την εν λόγω δραστηριότητα.

Οι υποψήφιοι εργολάβοι που προτίθενται να χρησιμοποιούν υπεργολάβους, θα πρέπει με επιστολή τους  (με αναφορά στις πινακίδες των οχημάτων που χρησιμοποιούν), να βεβαιώνουν ότι οι εν λόγω υπεργολάβοι έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιβαλλοντικής ευθύνης, που καλύπτει τα οχήματά τους για μεταφορές μη επικινδύνων αποβλήτων.

 

Στην προσφορά σας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

  • Άμεσος χρόνος αντίδρασης (01/01/2022).
  • Η περιγραφή του έργου και ο απαραίτητος εξοπλισμός, ως επισυναπτόμενη λίστα (ΣΜΑ).
  • Τα υποδείγματα επισυναπτόμενων συμβάσεων.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣTΜ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΔΑΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2018

ΣΥΜΒΑΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΛΟΙΠΩΝ-ΣΜ-ΠΡΟΣ-ΚΔΑΥ-ΕΚΤΟΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΣTΜ-ΝΗΣΙΩΝ-ΠΡΟΣ-ΚΔΑΥ-ΘΗΡΑΣ

ΣΜΑ-2022

 

Σημειώνεται ότι :

στον εργολάβο / εργολάβους που θα αναλάβουν τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών προς ΚΔΑΥ ιδιοκτησίας τους, το τίμημα για τη διαλογή των εν λόγω υλικών των προερχόμενων από καθαρά ρεύματα θα είναι μηδενικό, ενώ τα υπόλοιπα υλικά (τα προερχόμενα από μη καθαρά ρεύματα) θα έχουν το τρέχον τίμημα διαλογής του εκάστοτε ΚΔΑΥ στο οποίο θα οδηγούνται.

 

Η επιλογή του/των προμηθευτή/των θα γίνει ανάλογα με την τιμή, την ποιότητα και τους λοιπούς όρους. Ενδέχεται, να επιλεγεί ο επιμερισμός της ανάθεσης σε περισσότερους  από έναν προμηθευτή.

Προσφορές που σχετίζονται με την ύπαρξη λόγων αποκλεισμού (πχ. έλλειψη ζητούμενων ως ανωτέρω, κλπ.) και τη μη πλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών, δεν αξιολογούνται και αποκλείονται.

Προσφορά που υποβλήθηκε εκπρόθεσμα (εκτός και αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς η παράταση χρόνου υποβολής) επιστρέφεται στους υποψηφίους, χωρίς να έχει αποσφραγισθεί.

 

Τυχόν ενστάσεις κατά της τελικής απόφασης ανάθεσης, υποβάλλονται στην Υπηρεσία Προμηθειών από τους συμμετέχοντες και μόνο, εγγράφως, έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτήν της ενημέρωσης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

 

 

Παραμένω στη διάθεσή σας.

 

 

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών