Προσφορά Eλέγχων 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ*

15/11/2021

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για το 2022 της διεξαγωγής επιθεωρήσεων,  του ελέγχου και της πιστοποίησης του ποσοστού των υλικών συσκευασίας στις εξερχόμενες (για εμπόρους) ή εισερχόμενες (για ανακυκλωτές) ποσότητες, στις εγκαταστάσεις των συνεργατών, των ελέγχων ειδικών δράσεων συλλογής γυαλιού, καθώς και των ελέγχων σε Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (αναλύσεων και φορτίων), κλπ., ως  αναλυτική περιγραφή στο επισυναπτόμενο συμφωνητικό.

Το σύνολο των ελέγχων προβλέπεται να είναι περί τις 35.000 ώρες, είναι ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό, και η ΕΕΑΑ προτίθεται να το αναθέσει σε πέραν του ενός συνεργάτες.

Παρακαλώ να μας αποσταλεί η οικονομική προσφορά σας σε κλειστό φάκελο, έως τη Δευτέρα 29/11/2021 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου.

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5 , 15125 Μαρούσι

Εκτός από την προσφορά, στο φάκελο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται πελατολόγιο, αντίγραφα των σχετικών διαπιστεύσεων της εταιρείας (εν ισχύ), καθώς και η συμφωνία με τους όρους του επισυναπτόμενου συμφωνητικού.

IΔΙΩΤΙΚΟ-ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ-2021

Θα πρέπει να αναγράφεται ότι ο προσφέρων, έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Θεωρείται απαραίτητη η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί εναρμόνισης με την περιβαλλοντική, φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία και περί μη υπάρξεως ποινικών παραβάσεων.

 

Προϋποθέσεις ή/και κριτήρια  για την υποβολή προσφοράς :

  • Διαπίστευση από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή/και αντίστοιχους ισότιμους αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς φορείς, τουλάχιστον στα πεδία NACE 38 (Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery) και NACE 39 (Remediation activities and other waste management services).
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία διαχείρισης ποιότητας ή/και περιβαλλοντικής διαχείρισης ή/και ελέγχων διεργασιών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).
  • H πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων από προσωπικό του φορέα με ανάλογα προσόντα, χωρίς χρησιμοποίηση υπεργολαβιών ή εξωτερικών συνεργατών, είναι προτιμητέα.

 

Η επιλογή του/των προμηθευτή/των θα γίνει ανάλογα με την τιμή, την ποιότητα και τους λοιπούς όρους. Ενδέχεται, να επιλεγεί ο επιμερισμός της ανάθεσης σε περισσότερους  από έναν προμηθευτή.

Προσφορές που σχετίζονται με την ύπαρξη λόγων αποκλεισμού (πχ. έλλειψη ζητούμενων ως ανωτέρω, κλπ.) και τη μη πλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών, δεν αξιολογούνται και αποκλείονται.

Προσφορά που υποβλήθηκε εκπρόθεσμα (εκτός και αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς η παράταση χρόνου υποβολής) επιστρέφεται στους υποψηφίους, χωρίς να έχει αποσφραγισθεί.

 

Τυχόν ενστάσεις κατά της τελικής απόφασης ανάθεσης, υποβάλλονται στην Υπηρεσία Προμηθειών από τους συμμετέχοντες και μόνο, εγγράφως, έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτήν της ενημέρωσης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

 

Παραμένω στη διάθεσή σας.

 

 

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών