Προσφορά έργου συλλογής γυαλιού ανά την Ελλάδα 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ*

5/10/2020

Θέμα: Αναζήτηση συνεργατών για τη συλλογή αποβλήτων συσκευασίας από γυαλί 2021-2022

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του έργου συλλογής αποβλήτων συσκευασίας από γυαλί, προερχόμενου από σημαντικούς ιδιώτες παραγωγούς (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης κλπ) και απορριπτόμενου σε κώδωνες που έχουν ήδη τοποθετηθεί (ως επισυναπτόμενη λίστα), αλλά και που πρόκειται να τοποθετηθούν, σε δήμους – περιφέρειες ανά την Ελλάδα, σε δημόσιο ή/και σε ιδιωτικό χώρο, και της μεταφοράς και παράδοσής του σε εγκεκριμένους αποδέκτες, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Λάρισα.

Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και τις 23/10/2020 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου.

Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5 , 15125 Μαρούσι , Αθήνα

Θα αποτελείται από : 

  • Την οικονομική προσφορά, σε € ανά συλλεγόμενο τόνο, ανά γεωγραφική ενότητα (ως αυτές ορίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα),  φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ και τον τελευταίο ισολογισμό.

Χρόνος ανταπόκρισης : Θα πρέπει να υποβληθεί ο συντομότερος χρόνος ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις του περιγραφόμενου έργου. Ζητούμενη έναρξη έργου 01/01/2021. Λήξη 31/12/2022.

Θα πρέπει να περιλαμβάνεται η επιβεβαίωση των όρων της επισυναπτόμενης σύμβασης.

               Η προσφορά σας μπορεί να αφορά μία ή και περισσότερες γεωγραφικές ενότητες (ως αυτές ορίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα)

  • Αντίγραφα αδειών προσωρινής αποθήκευσης κλπ., αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιβαλλοντικής ευθύνης.

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

  • Η επισυναπτόμενη περιγραφή έργου.
  • Η επισυναπτόμενη σύμβαση. Προσοχή : διετής  διάρκεια σύμβασης, τίμημα σε  € ανά συλλεγόμενο τόνο ανά γεωγραφική ενότητα, με ελάχιστο αριθμό αποκομιδής ανά κώδωνα (1 φορά/15ήμερο).

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι η ΕΕΑΑ προτίθεται να αναθέσει μεγάλες γεωγραφικές ενότητες (πχ. Αττική) σε πέραν του ενός συνεργάτες.

Ομάδες περιοχών για τον διαγωνισμό συλλογής γυαλιού 2021-2022
Περιγραφή Έργου Συλλογής Γυαλιού
Σύμβαση γυαλιού 2021-2022

 

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το έργο, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κο Χρήστο Ρεκλείτη.

Παραμένω στη διάθεσή σας,

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών

 

*η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ακυρώσει την πρόσκληση.

*η ΕΕΑΑ δύναται να κηρύξει τη διαδικασία άγονη και να επαναλάβει την πρόσκληση.