Διάθεση υαλοθραύσματος <60mm

Περιγραφή διάθεσης υαλοθραύσματος 0 – 60mm :

Αγαπητοί κύριοι,

Η ΕΕΑΑ έχει συνεργασία με Δήμους στους οποίους λειτουργούν προγράμματα ανακύκλωσης, και με εργολάβους για τη συλλογή γυαλιού από τοποθετημένους κώδωνες. Στα πλαίσια αυτών των έργων, συλλέγονται ρεύματα αποβλήτων συσκευασίας προς διαλογή, ανάκτηση και ανακύκλωση. Από τη διαλογή των αποβλήτων συσκευασίας στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, προκύπτουν  γυάλινες συσκευασίες προς επεξεργασία, οι οποίες καταλήγουν σε μονάδες επεξεργασίας γυαλιού ιδιοκτησίας Εργολάβου της ΕΕΑΑ (ΑΣΑ Α.Ε.) στη θέση Μηλιά- Δηστεζα -Πηλιχο στην Αττική και στη Νεοχωρούδα δήμος Καλλιθέας ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης. Από την επεξεργασία του γυαλιού στις εν λόγω μονάδες, προκύπτει υαλόθραυσμα με διάσταση μικρότερη από 60mm.

Η ΕΕΑΑ διαθέτει κατ’ έτος περίπου 6.000τνς και 2.000τνς από τα εργοστάσια Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, παραγόμενο υαλόθραυσμα με διάσταση μικρότερη από 60 χιλιοστά, που προκύπτει από τις μονάδες επεξεργασίας γυαλιού και δεν δύναται να διατίθεται στην υαλουργία.

Οι ανωτέρω ποσότητες,  θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία του αποδέκτη.

Μονάδα υπολογισμού της αμοιβής για την τελική αξιοποίηση  του υαλοθραύσματος, είναι η παραλαμβανόμενη ποσότητα (πάντα μικρότερη των 60 χιλιοστών), από τις μονάδες επεξεργασίας γυαλιού Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης (τόποι παραλαβής).

Ο αποδέκτης, θα πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία περιβαλλοντικές και λοιπές διοικητικές άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεών του.

Παρακαλούμε, δηλώστε τυχόν ενδιαφέρον σας έως και τις 24/02/20, στην ηλεκτρονική δ/νση  stsolou@herrco.gr.

 

Παραμένω στη διάθεσή σας,

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών