Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάληψη εργολαβίας του ΚΔΑΥ Ηρακλείου Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18/11/2019

Θέμα: Ανάθεση της εργολαβίας του ΚΔΑΥ Ηρακλείου Κρήτης.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργολαβίας του ΚΔΑΥ Ηρακλείου από 01/01/2020 και με διετή διάρκεια.

Η σχετική προσφορά σας, θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και τη Δευτέρα 25/11/2019 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου :

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5, Μαρούσι 15125 ,Αθήνα

Θα αποτελείται από : 

 • Την οικονομική προσφορά σας, όπου θα πρέπει να περιλαμβάνεται η επιβεβαίωση των όρων της επισυναπτόμενης σύμβασης. Η οικονομική προσφορά θα είναι σε ακέραια πολλαπλάσια του ευρώ (π.χ. 10€ και όχι 10,5€), δύναται δε να περιλαμβάνει αρνητικές τιμές ( -10€),
 • σύντομο προφίλ της εταιρείας, όπου θα περιγράφεται και η σχετική εμπειρία στον τομέα,  
 • μετοχική σύνθεση και νόμιμος εκπρόσωπος,
 • τελευταίος ισολογισμός, πρόσφατη ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα,
 • αντίγραφο της άδειας μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και ΗΜΑ,
 • υπεύθυνη δήλωση ότι για το νομικό πρόσωπο δεν εκκρεμεί ή/και δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση, για οιοδήποτε περιβαλλοντικό αδίκημα. 

Για την κατάθεση της προσφοράς, είναι προαπαιτούμενη η επίσκεψη στο χώρο του ΚΔΑΥ έως και τις 22/11/2019, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο έργου, κον Γκούγκο (τηλ. 6973 494862).

Στην προσφορά σας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

 • Το επισυναπτόμενο υπόδειγμα σύμβασης.

ΣΥΜΒΑΣΗ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ-ΚΔΑΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-2019

 • Άμεσος χρόνος αντίδρασης (πλήρης ανάληψη εργολαβίας). Θα έχετε ενημερωθεί έως τις 02/12/2019.
 • Ο εργολάβος θα πρέπει να εξασφαλίσει με δική του ευθύνη και δαπάνη τα μηχανήματα έργου που περιγράφονται στη σύμβαση.
 • Ανακτώμενα υλικά : Πρόβλεψη εισερχόμενων τόνων 2020 ως κάτωθι :

 

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΧΑΡΤΙ
ΧΑΡΤΙ ΥΓΡΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΑΛΟΥΜ
ΙΝΙΟ
ΣΙΔΗΡΟΣ
ΓΥΑΛΙ
ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
ΕΝΤΥΠΟ
ΥΠΟΛ
ΕΙΜΜΑ
15.200
4.000
60
1.700
50
230
240
460
1.800
6.700
 • Η ΕΕΑΑ δύναται να κηρύξει τη διαδικασία άγονη και να επαναλάβει την πρόσκληση. Η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ακυρώσει την πρόσκληση. Προσφορές εκτός προδιαγραφών, δεν αξιολογούνται.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Σοφία Τσώλου .

(Τηλ.: 210-8010962 & 3.)