Προσφορά ελέγχων 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ*

05/11/2019

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για το 2020 της διεξαγωγής επιθεωρήσεων,  του ελέγχου και της πιστοποίησης του ποσοστού των υλικών συσκευασίας στις εξερχόμενες (για εμπόρους) ή εισερχόμενες (για ανακυκλωτές) ποσότητες, στις εγκαταστάσεις των συνεργατών μας, των ελέγχων ειδικών δράσεων συλλογής γυαλιού, καθώς και των ελέγχων σε Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (αναλύσεων και φορτίων), κλπ., ως  αναλυτική περιγραφή στο επισυναπτόμενο συμφωνητικό.

 

Το σύνολο των ελέγχων προβλέπεται να είναι περί τις 55.000 ώρες, είναι ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό, και η ΕΕΑΑ προτίθεται να το αναθέσει σε πέραν του ενός συνεργάτες.

 

Παρακαλώ να μας αποσταλεί η οικονομική προσφορά σας σε κλειστό φάκελο, έως και την Παρασκευή 15/11/2019 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου.

 

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5 , 15125 Μαρούσι

 

Εκτός από την προσφορά, στο φάκελο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται πελατολόγιο, αντίγραφα των σχετικών διαπιστεύσεων της εταιρείας (εν ισχύ), καθώς και η συμφωνία με τους όρους του επισυναπτόμενου συμφωνητικού.

Συμφωνητικό Συνεργασίας Επιθεωρήσεων

Προϋποθέσεις ή/και κριτήρια  για την υποβολή προσφοράς :

  • Διαπίστευση από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή/και αντίστοιχους ισότιμους αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς φορείς, τουλάχιστον στα πεδία NACE 38 (Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery) και NACE 39 (Remediation activities and other waste management services).
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία διαχείρισης ποιότητας ή/και περιβαλλοντικής διαχείρισης ή/και ελέγχων διεργασιών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).
  • Πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων από προσωπικό του φορέα με ανάλογα προσόντα, χωρίς χρησιμοποίηση υπεργολαβιών ή εξωτερικών συνεργατών.

 

Παραμένω στη διάθεσή σας,

 

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών

 

 

* 1. Η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή/και να ακυρώσει την πρόσκληση.
   2.Προσφορές εκτός προδιαγραφών δεν αξιολογούνται.