Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από νησιά Αιγαίου, Ιονίου, από Βέροια, κλπ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ *

25/10/2019

 

Θέμα:   Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από νησιά Αιγαίου, Ιονίου, από Βέροια, κλπ.

 

Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από τους χώρους μεταφόρτωσης νησιών Αιγαίου & Ιονίου, Βέροιας , κλπ., ως επισυναπτόμενες συμβάσεις και αναλυτικά ως κάτωθι :

Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και την Παρασκευή 08/11/19 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου.

 

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5, Μαρούσι 15125 ,Αθήνα

 

Θα πρέπει να αποτελείται από : 

 

  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την οικονομική προσφορά, όπου θα πρέπει να περιλαμβάνεται η επιβεβαίωση των όρων της επισυναπτόμενης σύμβασης.
  • Ένα τεύχος που θα περιέχει αντίγραφα των απαραίτητων αδειών μεταφοράς και του ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) σας για την εν λόγω δραστηριότητα.

 

Στην προσφορά σας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

 

  • Άμεσος χρόνος αντίδρασης (01/01/2020).
  • Η περιγραφή του έργου .
  • Οι επισυναπτόμενες συμβάσεις.

 

Σημειώνεται ότι :

στον εργολάβο / εργολάβους που θα αναλάβουν τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών προς ΚΔΑΥ ιδιοκτησίας τους, το τίμημα για τη διαλογή των εν λόγω υλικών των προερχόμενων από καθαρά ρεύματα θα είναι μηδενικό, ενώ τα υπόλοιπα υλικά (τα προερχόμενα από μη καθαρά ρεύματα) θα έχουν το τρέχον τίμημα διαλογής του εκάστοτε ΚΔΑΥ στο οποίο θα οδηγούνται.

 

 

Παραμένω στη διάθεσή σας,

 

 

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών