ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ & ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1100LT

Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια έως και 8.700 τεμαχίων μπλε κάδων ανοιχτού τύπου 1.100λτ και έως και 1.400 τεμαχίων μπλε κάδων κλειστού τύπου 1100λτ, σύμφωνα με τις  επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης.

 Τόπος παράδοσης : σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος (οι κλειστοί κάδοι κυρίως σε νησιωτικές περιοχές)

Χρόνος παράδοσης : 01/2018 – 12/2018

Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και τις 10/11/2017 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου.

Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5 , 15125 Μαρούσι , Αθήνα

Θα πρέπει να αποτελείται από :

  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την οικονομική προσφορά, ένα σύντομο προφίλ της εταιρείας και τον τελευταίο ισολογισμό. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται η επιβεβαίωση των όρων της επισυναπτόμενης σύμβασης.
  • Χρόνος παράδοσης :  θα αναφέρεται.
  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την τεχνική προσφορά, καθώς και το πελατολόγιο.

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη:

  •  Τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.
  •  Την επισυναπτόμενη σύμβαση.

 Προσφορές εκτός προδιαγραφών δεν αξιολογούνται.

Παραμένω στη διάθεσή σας,

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών

*η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ακυρώσει την πρόσκληση.

*η ΕΕΑΑ δύναται να κηρύξει τη διαδικασία άγονη και να επαναλάβει την πρόσκληση.

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ KΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΔΩΝ 1100Lt

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΔΩΝ