Προμήθεια Φορτηγών Οχημάτων – Πλαισίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ*
06/12/2016

Θέμα: Προμήθεια Φορτηγών Οχημάτων – Πλαισίων

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην αγορά (έως και) 13 φορτηγών οχημάτων 16m3, ως πλαίσια για απορριμματοφόρα τύπου πρέσας, προκειμένου να διατεθούν σε αντίστοιχους Δήμους για την αποκομιδή ανακυκλώσιμων στερεών απορριμμάτων.

Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και τις 30/12/2016 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου.

Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε.
Χειμάρρας 5 , 15125 Μαρούσι , Αθήνα

Θα αποτελείται από :
  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την οικονομική προσφορά, ένα σύντομο προφίλ της εταιρείας και τον τελευταίο ισολογισμό. Στην οικονομική προσφορά,  να δοθεί ξεχωριστά το κόστος του πλαισίου και ξεχωριστά το κόστος για τα τέλη ταξινόμησης.Χρόνος παράδοσης : Θα πρέπει να υποβληθεί ο συντομότερος χρόνος παράδοσης των πλαισίων.
    Θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η επιβεβαίωση των όρων της επισυναπτόμενης σύμβασης.
  • Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του Δελτίου Τεχνικών Στοιχείων (επισυναπτόμενο, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη τεχνική περιγραφή μέσα στην προσφορά).
  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την τεχνική προσφορά , καθώς και το πελατολόγιο (για αντίστοιχα οχήματα).

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

  • Η επισυναπτόμενη τεχνική προδιαγραφή.
  • Η επισυναπτόμενη σύμβαση.

Παραμένω στη διάθεσή σας,

Σοφία Τσώλου
Υπεύθυνη Προμηθειών

*η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ακυρώσει την πρόσκληση.
*η ΕΕΑΑ δύναται να κηρύξει τη διαδικασία άγονη και να επαναλάβει την πρόσκληση.

Tags