Πρόσκληση ενδιαφέροντος – δευτερογενές καύσιμο 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟ 2017
28/11/2016

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προεπιλογή ενδιαφερομένων , αναφορικά με την υποβολή   προσφορών  για συνεργασία στην καταγραφή και πιστοποίηση υλικών συσκευασίας που συμμετέχουν σε δευτερογενές καύσιμο, και διατίθενται προς ενδιαφερόμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις προς ανάκτηση ενέργειας.

Κύριοι ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη συμβάσεων :

  • Πιστοποίησης υλικών συσκευασίας που συμμετέχουν σε δευτερογενές καύσιμο.

Η διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων, θα είναι από τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο του 2017 και για ένα έτος.

Η δήλωση ενδιαφέροντος για τη διαδικασία προεπιλογής, θα υποβληθεί με απαντητική επιστολή έως και τις 09/12/2016 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου,

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.
Χειμάρρας 5, Μαρούσι 15125, Αθήνα

και θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα κάτωθι :

  • Ποσότητες υλικών συσκευασίας που προτίθεστε να αξιοποιήσετε κατά την παρασκευή δευτερογενούς καυσίμου, κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
  • Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασής σας.
  • Επιστολή πρόθεσης συνεργασίας από τους εν δυνάμει τελικούς αποδέκτες ή εν ισχύ σύμβαση συνεργασίας.

Στη συνέχεια, η ΕΕΑΑ θα προεπιλέξει μεταξύ των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν την ως άνω δήλωση ενδιαφέροντος, εκείνους στους οποίους και θα αποστείλει πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, αποστέλλοντας ταυτόχρονα σε αυτούς σχέδιο της σύμβασης, καθώς και τυχόν κατάσταση συμπληρωματικών εγγράφων που θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά.

Η προεπιλογή μεταξύ των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν την ως άνω δήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η επιλογή, μετά την υποβολή των προσφορών, των εργολάβων με τους οποίους και θα υπογραφεί σχετική σύμβαση, εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της ΕΕΑΑ.

Η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ακυρώσει την πρόσκληση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με την κο Τάσο Αρβανίτη.
(Τηλ.: 210-8010962 & 3.)