Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφορών για την Προετοιμασία για Επαναχρησιμοποίηση Ξύλινων Συσκευασιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ*  –  02/11/2016

Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του παρακάτω έργου για το διάστημα 01/01/2017-31/12/2017 :

Στο πλαίσιο της ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας, οι κατ’ εντολή της ΕΕΑΑ συνεργαζόμενοι εργολάβοι, οι οποίοι διαθέτουν εγκατάσταση αξιοποίησης ξύλινων συσκευασιών, παραλαμβάνουν μεταξύ άλλων φορτία κατεστραμμένων ξύλινων συσκευασιών και διαχωρίζουν τα ωφέλιμα κομμάτια τους. Στη συνέχεια τα αξιοποιούν προς κατασκευή νέου προϊόντος ξύλινης συσκευασίας και τα επαναπροωθούν στην αγορά.

Ζητούμενο έργο : Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ξύλινων συσκευασιών.

Περαιτέρω υποχρεώσεις εργολάβου :

  • Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση, με δικές του δαπάνες και φροντίδα, να είναι πάντοτε εφοδιασμένη η επιχείρηση και το προσωπικό του, με τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία, εργατικές, περιβαλλοντικές και λοιπές διοικητικές άδειες λειτουργίας.
  • Ο εργολάβος, έχει την υποχρέωση να προσκομίζει μηνιαίως γνήσια αντίγραφα των παραστατικών/αποδεικτικών (δελτία αποστολής) των  ποσοτήτων που παρέδωσε στους τελικούς αποδέκτες που υπέδειξε η ΕΕΑΑ,  το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών μετά τη λήξη κάθε μήνα.

Η προσφορά σας για το ανωτέρω έργο, θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και τις 16/11/2016 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου

Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε.
Χειμάρρας 5 , 15125 Μαρούσι , Αθήνα

και θα πρέπει να περιλαμβάνει :

  • το οικονομικό μέρος, αμοιβή € ανά αξιοποιήσιμο τόνο που προέρχεται από σπασμένη ξύλινη συσκευασία, η οποία θα αξιοποιηθεί για την κατασκευή νέου προϊόντος,
  • ποσότητες που προβλέπεται να υποβληθούν προς πιστοποίηση από την ΕΕΑΑ, κατά την διάρκεια της σύμβασης
  • άδεια εγκατάστασης του εργολάβου.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση & συμπληρωματική πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κο Πεσματζόγλου (6973 494869).

Παραμένω στη διάθεσή σας,

Σοφία Τσώλου
Υπεύθυνη Προμηθειών

*Η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ακυρώσει την πρόσκληση. Προσφορές εκτός προδιαγραφών δεν αξιολογούνται.
Η ΕΕΑΑ δύναται να κηρύξει τη διαδικασία άγονη και να επαναλάβει την πρόσκληση.

Tags