Εφαρμογή του Προγράμματος LIFE+ REPT στα Ελληνικά νησιά

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) πραγματοποίησε πρόσφατα στην Ελλάδα συνάντηση με τα αντίστοιχα Συστήματα Ανακύκλωσης της Κύπρου, Μάλτας και Γαλλίας, με αφορμή την οργάνωση του προγράμματος LIFE+ REPT στο οποίο συμμετέχει και η χώρα μας. Το πρόγραμμα, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποσκοπεί στη μελέτη των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν το κόστος και την αποδοτικότητα σχημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περιοχές. Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής, προβλέπεται η ανάπτυξη ενός εργαλείου που θα επιτρέπει τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού οφέλους αλλά και του οικονομικού κόστους εναλλακτικών σχημάτων διαχείρισης ώστε να καθοριστούν οι βέλτιστες οικονομικές και περιβαλλοντικές λύσεις. Το εργαλείο αυτό θα έχει ως αντικείμενο τα απόβλητα συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) και συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων ηλεκτρικού / ηλεκτρονικού εξοπλισμού (συσκευές ψύξης και κλιματισμού, οθόνες CRT και λαμπτήρες φθορισμού) και θα μπορεί να εφαρμοστεί σε αριθμό νησιών με διαφορετικές ιδιαιτερότητες.
Στο πρόγραμμα LIFE+ REPT συμμετέχουν τα νησιά κράτη – μέλη της Κύπρου και της Μάλτας, καθώς και χώρες, όπως η Ελλάδα και η Γαλλία, με μεγάλο αριθμό νησιών στην επικράτεια τους που η κάθε μία λόγω τοπικών ιδιαιτεροτήτων αποτελούν ενδιαφέρουσες περιπτώσεις μελέτης.
Η πραγματοποίηση της συνάντησης στη χώρα μας επικεντρώθηκε στην ενημέρωση των εταίρων για την πορεία υλοποίησής του έργου ενώ αποτέλεσε αφορμή για την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων από την έως τώρα πορεία του προγράμματος και το σχεδιασμό των μελλοντικών εφαρμογών του.

Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου ενώ συμπράττει και το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Η εφαρμογή του ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2009 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2010. Τα συμπεράσματα του προγράμματος θα συμβάλουν σημαντικά στην προσπάθεια της Ε.Ε.Α.Α για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ανακύκλωσης στη νησιωτική Ελλάδα

Tags