Χειμάρρας 5, Μαρούσι 15125
τηλ.: +30 210 8010962-3, fax: +30 210 8012272
email: info@herrco.gr