Η Εταιρεία – Το Σύστημα

Τα απόβλητα συσκευασίας που αφορούν στο Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) προέρχονται από πολλές πηγές και ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές μετά τη χρήση και την απόρριψή τους.

Με οδηγό τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, η ΕΕΑΑ έχει αναπτύξει ένα ευέλικτο πλαίσιο δράσης με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων που συλλέγονται από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις για την ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας.

Οι δραστηριότητες της ΕΕΑΑ περιλαμβάνουν:

Ο Μπλε Κάδος αποτελεί το βασικό μέσο για την επίτευξη των εθνικών στόχων, αφού αφορά στο μεγαλύτερο μέρος της ανακύκλωσης της χώρας που προέρχεται από το πιο σημαντικό και δύσκολο τμήμα των αποβλήτων: τα δημοτικά απορρίμματα. Τα έργα Μπλε Κάδου απευθύνονται στο ευρύ κοινό, δηλαδή σε όλους τους κατοίκους της χώρας μας και αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο.

Οι κάτοικοι καλούνται να εναποθέσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά (απόβλητα συσκευασίας από χαρτί-χαρτόνι, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο) στον Μπλε Κάδο. Αξιοσημείωτο είναι και το έργο της ανακύκλωσης χαρτιού εντύπων – υλικό που επίσης απορρίπτεται στον Μπλε Κάδο.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά συλλέγονται και μεταφέρονται από τους Δήμους στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) όπου διαχωρίζονται και προωθούνται προς ανακύκλωση.

Η ΕΕΑΑ προωθεί την ανάπτυξη του δικτύου των μπλε κάδων με σκοπό την κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού της χώρας και τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης υποδομής. Σε ειδικές περιπτώσεις όπως στα νησιά ή όπου οι συνεργαζόμενοι ΟΤΑ επιλέγουν άλλο σχεδιασμό, για παράδειγμα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην Π.Ε. Χανίων – τα έργα ανακύκλωσης ακολουθούν πιο σύνθετες μεθόδους διαλογής στην πηγή σε συνεργασία με τους ΟΤΑ (δύο ή τρία ρεύματα).

Ο Μπλε Κώδωνας λειτουργεί με αποκλειστικό στόχο την Ανακύκλωση των γυάλινων συσκευασιών που προκύπτουν από τα δημοτικά απόβλητα. Απευθύνεται κυρίως σε μεγάλους παραγωγούς και σημεία επαγγελματικών δραστηριοτήτων όπου καταναλώνονται προϊόντα σε γυάλινη συσκευασία σε μεγάλες ποσότητες, για παράδειγμα, κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια.
Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι να δημιουργηθεί όσο το δυνατόν πιο καθαρό και αμιγές ρεύμα αποβλήτων γυάλινης συσκευασίας κοντά στο σημείο παραγωγής τους.

Α. Βιομηχανικά Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας
Τα Βιομηχανικά και Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας (ΒΕΑΣ) αποτελούν την πιο σημαντική από τις λοιπές πηγές ανακύκλωσης και αφορούν ιδιωτική, δηλαδή τη μη δημοτική (εκτός του μηχανισμού συλλογής των ΟΤΑ), προϋπάρχουσα ανακύκλωση που προκύπτει από τρίτους Η ανακύκλωση αυτή πιστοποιείται από την ΕΕΑΑ σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες αρχές συμβάσεις και διαδικασίες (που μελέτησε και προδιέγραψε η ΕΕΑΑ), για λογαριασμό των αρμόδιων αρχών. Οι έλεγχοι, οι καταγραφές και οι πιστοποιήσεις που οργανώνει η ΕΕΑΑ γίνονται από εξειδικευμένους ελεγκτικούς οίκους. Τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα στα ΒΕΑΣ είναι σε άμεση συνάρτηση με τις συνθήκες της εγχώριας αλλά και της διεθνούς αγοράς, καθώς ουσιαστικά απεικονίζουν την εμπορική δραστηριότητα αξιοποίησης των αποβλήτων υλικών συσκευασίας που αναπτύσσεται από τις δυνάμεις της αγοράς. Για τις ποσότητες αυτές επομένως, απαιτείται αξιόπιστη καταγραφή.

Β. Ανάκτηση ενέργειας από παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου
Ένας άλλος τρόπος για την αξιοποίηση αποβλήτων συσκευασίας είναι μέσω της παραγωγής και χρήσης εναλλακτικού καυσίμου το οποίο προωθείται στην τσιμεντοβιομηχανία προς ανάκτηση ενέργειας.

Γ. Παράδοση υλικών σε βιομηχανίες Ανακύκλωσης
Ανακύκλωση κουτιών αλουμινίου και  γυάλινων φιαλών, σε συνεργασία με τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΕΛΒΑΛ Α.Ε.) και ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.

Δ. Οργανική ανακύκλωση συσκευασίας από ξύλο
Δεδομένης της έλλειψης τελικού αποδέκτη για την αξιοποίηση της ξύλινης συσκευασίας στην Ελλάδα, η ΕΕΑΑ υλοποίει  άλλη μία χρονιά την εναλλακτική λύση της διάθεσης ξύλινων συσκευασιών (κυρίως ξύλινης παλέτας) για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού προϊόντος – φυτοχώματος (compost). Ας σημειωθεί ότι η χρήση ψιλοτεμαχισμένου ξύλου στην κομποστοποίηση, βοηθά σημαντικά τη διεργασία αυτή.

Ε. Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας από επεξεργασία απορριμμάτων σύμμεικτων
Πρόκειται για την πιστοποίηση των υλικών συσκευασίας που ανακτώνται από το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης που λειτουργεί με την ευθύνη του ΕΣΔΝΑ εντός της πρώτης Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων στη δυτική Αττική.