Η Εταιρεία – Ευρωπαϊκές Συνεργασίες

Expra
Η ΕΕΑΑ είναι μέλος του ευρωπαϊκού συλλογικού οργανισμού ΕΧPRA (Extended Producer Responsibility Alliance), ο οποίος περιλαμβάνει τα Εθνικά Συστήματα Ανακύκλωσης που έχουν συσταθεί από τους υπόχρεους διαχειριστές συσκευασίας και λειτουργούν μη κερδοσκοπικά. Η συμμετοχή στην EXPRA παρέχει πρόσβαση σε τεχνογνωσία για τη βέλτιστη αξιοποίηση αποβλήτων συσκευασίας, καθώς και τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαπραγμάτευσης γύρω από τα κοινά ζητήματα που απασχολούν τα Συστήματα Ανακύκλωσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Pro-Europe
Η ΕΕΑΑ είναι επίσης μέλος του ευρωπαϊκού συλλογικού οργανισμού PRO EUROPE (Packaging Recovery Organization Europe), ο οποίος διαχειρίζεται το πανευρωπαϊκό σήμα Ανακύκλωσης, γνωστό ως Green Dot (Πράσινο Σήμα). Το Πράσινο Σήμα– που πλέον υπάρχει στις περισσότερες συσκευασίες των προϊόντων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα – υποδηλώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευασία έχει συνεισφέρει οικονομικά στο ΣΣΕΔ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.
Έχοντας υπογράψει σχετική σύμβαση με την PRO-EUROPE, η EEAA έχει την αποκλειστική άδεια χρήσης του σήματος για τη χώρα μας, το οποίο και παραχωρεί στις συμβεβλημένες με το Σύστημα επιχειρήσεις.

ISWA
Η ΕΕΑΑ είναι μέλος της ISWA (International Solid Waste Association) της διεθνούς ένωσης στερεών αποβλήτων. Πρόκειται για μια παγκόσμια, ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική ένωση που λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και αποτελεί το μοναδικό παγκόσμιο δίκτυο προώθησης της επαγγελματικής και βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων.
Η ISWA έχει μέλη σε περισσότερες από 90 χώρες, σε 40 από τις οποίες συμμετέχουν και Εθνικοί Οργανισμοί. Τα μέλη της είναι περισσότερα από 1.400 παγκοσμίως ενώ περίπου 100.000 επιπλέον μέλη συνδέονται μέσω των Εθνικών Οργανισμών.