Κατάθεση προσφορών κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης & περίφραξης στο ΚΔΑΥ Κέρκυρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ*

05/10/2021

 

Θέμα:     Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης & περίφραξης στο ΚΔΑΥ Κέρκυρας

 

Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ανάθεση κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης & περίφραξης στο ΚΔΑΥ Κέρκυρας, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης.

Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και τις 22/10/2021 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου.

 

Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5 , 15125 Μαρούσι , Αθήνα

Θα πρέπει να αποτελείται από :

 

  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την οικονομική προσφορά. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται η επιβεβαίωση των όρων της επισυναπτόμενης σύμβασης.

Θα πρέπει να αναγράφεται ότι ο προσφέρων, έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Θεωρείται απαραίτητη η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί εναρμόνισης με την περιβαλλοντική, φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία και περί μη υπάρξεως ποινικών παραβάσεων.

  • Χρόνος παράδοσης :  θα αναφέρεται.
  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την τεχνική προσφορά.

 

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη:

 

  • Τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-τοιχου-αντιστηριξης

τευχος-τοιχιο-350

2018-07-30_Έγκριση-Δόμησης-165_Διάγραμμα-Κάλυψης

2018-07-30_Έγριση-Δόμησης-165_Τοπογραφικό-Διάγραμμα

  • Την επισυναπτόμενη σύμβαση.

 ΣΥΜΒΑΣΗ-ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ-10-2015

 

Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει ανάλογα με την τιμή, την ποιότητα και τους όρους παράδοσης.

 

Προσφορές που σχετίζονται με την ύπαρξη λόγων αποκλεισμού (πχ. έλλειψη ζητούμενων ως ανωτέρω, κλπ.) και τη μη πλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών, δεν αξιολογούνται και αποκλείονται.

 

Προσφορά που υποβλήθηκε εκπρόθεσμα (εκτός και αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς η παράταση χρόνου υποβολής) επιστρέφεται στους υποψηφίους, χωρίς να έχει αποσφραγισθεί.

 

Τυχόν ενστάσεις κατά της τελικής απόφασης ανάθεσης, υποβάλλονται στην Υπηρεσία Προμηθειών από τους συμμετέχοντες και μόνο, εγγράφως, έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτήν της ενημέρωσης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

 

Παραμένω στη διάθεσή σας,

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών