Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών εργολαβίας ΚΔΑΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

29/04/2021

Θέμα:    Ανάθεση εργολαβίας ΚΔΑΥ ΕΕΑΑ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργολαβίας των παρακάτω ΚΔΑΥ, από 01/07/2021 και με μονοετή διάρκεια :

 • Λαμίας,

Σύμβαση Εργολαβίας Λαμίας

 • Αλεξανδρούπολης,

Σύμβαση Εργολαβίας Αλεξανδρούπολης

 • Κέρκυρας,

Σύμβαση Εργολαβίας Κέρκυρας

 • Καλαμάτας,

Σύμβαση Εργολαβίας Καλαμάτας

 • Πάτρας (και συλλογή ρεύματος μπλε κάδου Δημοτικής Ενότητας Πάτρας),

Σύμβαση Συλλογής Πάτρας

Σύμβαση Εργολαβίας Πάτρας

 • Ξάνθης,

Σύμβαση Εργολαβίας Ξάνθης

 • Θέρμης,

Σύμβαση Εργολαβίας Θέρμης

 • Ελευσίνας,

Σύμβαση Εργολαβίας Ελευσίνας

 

Η σχετική προσφορά σας, θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως την Παρασκευή 14/05/2021 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου :

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5, Μαρούσι 15125 ,Αθήνα

Στο φάκελο να αναγράφεται το ΚΔΑΥ το οποίο αφορά η προσφορά.

 

Θα περιέχει :

 • Την οικονομική προσφορά σας, όπου θα πρέπει να περιλαμβάνεται η επιβεβαίωση των όρων της επισυναπτόμενης σύμβασης. Η οικονομική προσφορά, θα υποβληθεί χωριστά για κάθε ένα από τα παραπάνω ΚΔΑΥ, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον για πέραν του ενός ΚΔΑΥ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν μόνο επί μια φορά. Θα πρέπει να αναγράφεται ότι ο προσφέρων, έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 • Η οικονομική προσφορά θα είναι σε ακέραια πολλαπλάσια του ευρώ (π.χ. 10€ και όχι 10,5€), δύναται δε να περιλαμβάνει μηδενικές (0€) και αρνητικές τιμές (π.χ. -10€).
 • Σύντομο προφίλ της εταιρείας, όπου θα περιγράφεται και η σχετική εμπειρία στον τομέα. Το εν λόγω προφίλ, θα περιλαμβάνει παρουσίαση του στόλου των οχημάτων συλλογής, όσον αφορά την Πάτρα (5 κατ’ ελάχιστον).
 • Μετοχική σύνθεση και νόμιμος εκπρόσωπος.
 • Τελευταίος ισολογισμός, πρόσφατη ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα εν ισχύ.
 • Αντίγραφο ασφαλιστηρίου περιβαλλοντικής ευθύνης και ΗΜΑ.
 • Είναι απαραίτητη η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί εναρμόνισης με την περιβαλλοντική, φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία και περί μη υπάρξεως ποινικών παραβάσεων.

 

Για την κατάθεση της προσφοράς, είναι προαπαιτούμενη η επίσκεψη στο χώρο του ΚΔΑΥ για το οποίο θα κατατεθεί η προσφορά, έως και τις 12/05/2021, σε συνεννόηση με τον εκάστοτε υπεύθυνο έργου :

 • Λαμίας, κον Γούλα 6973494868,
 • Αλεξανδρούπολης, κον Δεμερτζή 6973494833,
 • Κέρκυρας, κον Πετρόπουλο 6973494864,
 • Καλαμάτας, κον Καραμαλή 6973494865,
 • Πάτρας (και συλλογή ρεύματος μπλε κάδου Δημοτικής Ενότητας Πάτρας), κον Καραμαλή,
 • Ξάνθης, κον Δεμερτζή,
 • Θέρμης, κον Κουτσουράκη 6973494855,
 • Ελευσίνας, κον Γκούγκο 697349862.

 

Στην προσφορά σας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

 • Το επισυναπτόμενο υπόδειγμα σύμβασης του ΚΔΑΥ που σας ενδιαφέρει.
 • Άμεσος χρόνος αντίδρασης (πλήρης ανάληψη εργολαβίας). Θα έχετε ενημερωθεί έως τις ~10/06/2021.
 • Ο εργολάβος θα πρέπει να εξασφαλίσει με δική του ευθύνη και δαπάνη τα μηχανήματα έργου που περιγράφονται στη σύμβαση.
 • Ανακτώμενα υλικά : Πρόβλεψη (ενδεικτική) εισερχόμενων τόνων 2021 ως κάτωθι :
ΚΔΑΥ
ΕΙΣΟΔΟΣ 2021 (Έτος) ΧΑΡΤΙ ΧΣΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΙΔΗΡΟΣ ΓΥΑΛΙ ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 7.618 2.058 55 849 43 149 143 142 719 3.460
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 26.476 5.555 148 2.010 91 477 564 503 4.041 13.639
ΘΕΡΜΗ 23.284 6.101 167 2.655 92 684 660 486 4.748 7.813
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 7.406 2.669 44 683 28 158 142 197 559 2.934
ΚΕΡΚΥΡΑ 4.874 1.601 8 537 12 70 81 56 364 2.219
ΛΑΜΙΑ 6.589 1.845 57 684 28 119 165 336 760 2.602
ΞΑΝΘΗ 12.033 3.470 38 1.135 38 299 182 234 803 5.641
ΠΑΤΡΑ 18.148 5.292 89 1.609 34 320 336 451 2.028 8.177
 • Η ΕΕΑΑ δύναται να κηρύξει τη διαδικασία άγονη και να επαναλάβει την πρόσκληση. Η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την πρόσκληση.
 • Προσφορές που σχετίζονται με την ύπαρξη λόγων αποκλεισμού (πχ. έλλειψη ζητούμενων ως ανωτέρω, κλπ.) και τη μη πλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών, δεν αξιολογούνται και αποκλείονται.
 • Προσφορά που υποβλήθηκε εκπρόθεσμα (εκτός και αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς η παράταση χρόνου υποβολής) επιστρέφεται στους υποψηφίους, χωρίς να έχει αποσφραγισθεί.
 • Τυχόν ενστάσεις κατά της τελικής απόφασης ανάθεσης, υποβάλλονται στην Υπηρεσία Προμηθειών από τους συμμετέχοντες και μόνο, εγγράφως, έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτήν της ενημέρωσης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Σοφία Τσώλου  (Τηλ.: 210-8010962 & 3).