Πρόσκληση υποβολής προσφορών εργολαβίας ΚΔΑΥ Καρδίτσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10/11/2020

Θέμα: Ανάθεση της εργολαβίας του ΚΔΑΥ Καρδίτσας.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργολαβίας του ΚΔΑΥ Καρδίτσας από 01/01/2021 και με διετή διάρκεια.

Η σχετική προσφορά σας, θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και την Τετάρτη 25/11/2020 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου :

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5, Μαρούσι 15125 ,Αθήνα

 

Θα αποτελείται από : 

 • Την οικονομική προσφορά σας, όπου θα πρέπει να περιλαμβάνεται η επιβεβαίωση των όρων της επισυναπτόμενης σύμβασης. Η οικονομική προσφορά θα είναι σε ακέραια πολλαπλάσια του ευρώ (π.χ. 10€ και όχι 10,5€), δύναται δε να περιλαμβάνει αρνητικές τιμές ( -10€),
 • σύντομο προφίλ της εταιρείας, όπου θα περιγράφεται και η σχετική εμπειρία στον τομέα,  
 • μετοχική σύνθεση και νόμιμος εκπρόσωπος,
 • τελευταίος ισολογισμός, πρόσφατη ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα εν ισχύ,
 • αντίγραφο ασφαλιστηρίου περιβαλλοντικής ευθύνης και ΗΜΑ,
 • υπεύθυνη δήλωση ότι για το νομικό πρόσωπο δεν εκκρεμεί ή/και δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση, για οιοδήποτε περιβαλλοντικό αδίκημα. 

 

Για την κατάθεση της προσφοράς, είναι προαπαιτούμενη η επίσκεψη στο χώρο του ΚΔΑΥ έως και τις 23/11/2020, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο έργου, κο Νίκο Μπαξεβάνο (τηλ. 6973 494874).

Στην προσφορά σας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

 • Το επισυναπτόμενο υπόδειγμα σύμβασης.

ΣΥΜΒΑΣΗ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ-ΚΔΑΥ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-11-2020

 • Άμεσος χρόνος αντίδρασης (πλήρης ανάληψη εργολαβίας). Θα έχετε ενημερωθεί έως τις 10/12/2020.

 

 • Ο εργολάβος θα πρέπει να εξασφαλίσει με δική του ευθύνη και δαπάνη τα μηχανήματα έργου που περιγράφονται στη σύμβαση.

 

 • Ανακτώμενα υλικά : Πρόβλεψη (ενδεικτική) εισερχόμενων τόνων 2021 ως κάτωθι :
 

 

 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΧΑΡΤΙ

ΧΑΡΤΙ ΥΓΡΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΣΙΔΗΡΟΣ

ΓΥΑΛΙ

ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ

 

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

 

9.200

 

3.300

 

30

 

1.000

 

30

 

200

 

140

 

180

 

780

 

3.500

 

                         
 • Η ΕΕΑΑ δύναται να κηρύξει τη διαδικασία άγονη και να επαναλάβει την πρόσκληση. Η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ακυρώσει την πρόσκληση. Προσφορές εκτός προδιαγραφών, δεν αξιολογούνται.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Σοφία Τσώλου .

(Τηλ.: 210-8010962 & 3.)