Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών κάδων τύπου Igloo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ*

15/01/2019

Θέμα:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ & ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ IGLOO 1,3m3

Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 400 τεμαχίων μπλε και 100 τεμαχίων κίτρινων κάδων τύπου igloo 1,3m3, σύμφωνα με τις  επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης.

Τόπος παράδοσης :   σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος.

Χρόνος παράδοσης : 03/2019 – 12/2019.

Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και τις 29/01/2019, και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου.

Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5 , 15125 Μαρούσι , Αθήνα

Θα πρέπει να αποτελείται από : 

  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την οικονομική προσφορά, και ένα σύντομο προφίλ της εταιρείας. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται η επιβεβαίωση των όρων της επισυναπτόμενης σύμβασης.
  • Χρόνος παράδοσης :  θα αναφέρεται.
  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την τεχνική προσφορά, καθώς και το πελατολόγιο.

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη:

  • Τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.
  • Την επισυναπτόμενη σύμβαση.

ΣΥΜΒΑΣΗ IGLOO

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

 

Προσφορές εκτός προδιαγραφών δεν αξιολογούνται.

Παραμένω στη διάθεσή σας,

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών

*η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ακυρώσει την πρόσκληση.

*η ΕΕΑΑ δύναται να κηρύξει τη διαδικασία άγονη και να επαναλάβει την πρόσκληση.