Προμήθεια Φορτηγών Οχημάτων – Πλαισίων 8 και 12 m3

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ, προτίθεται να προβεί στην αγορά 1 φορτηγού οχήματος 8m3 και 1 φορτηγού οχήματος 12m3, ως πλαίσια για απορριμματοφόρα τύπου πρέσας, προκειμένου να διατεθούν σε Δήμο για την αποκομιδή ανακυκλώσιμων στερεών απορριμμάτων.

Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και τις 14/03/2018 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου:

Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5 , 15125 Μαρούσι , Αθήνα

 

Θα αποτελείται από :

  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την οικονομική προσφορά. Στην οικονομική προσφορά,  να δοθεί ξεχωριστά το κόστος του πλαισίου και ξεχωριστά το κόστος για τα τέλη ταξινόμησης.

Χρόνος παράδοσης : Θα πρέπει να υποβληθεί ο συντομότερος χρόνος παράδοσης του πλαισίου.

Θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η επιβεβαίωση των όρων της επισυναπτόμενης σύμβασης.

  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την τεχνική προσφορά , καθώς και το πελατολόγιο (για αντίστοιχα οχήματα).

 

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

  • Η επισυναπτόμενη τεχνική προδιαγραφή.
  • Η επισυναπτόμενη σύμβαση.

Τα πλαίσια θα παραδοθούν σε υπερκατασκευαστή στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

 

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΠΛΑΙΣΙΩΝ-8m3-ΔΗΜΟΥ-ΚΑΒΑΛΑΣ-3-2018.xlsx

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΠΛΑΙΣΙΩΝ-12m3-3-2018.xlsx

ΣΥΜΒΑΣΗ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΩΝ.doc

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΛΑΙΣΙΩΝ-8m3-ΔΗΜΟΥ-ΚΑΒΑΛΑΣ-2-3-18.doc

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΛΑΙΣΙΩΝ-12m3-03-2018-ΔΗΜΟΥ-ΠΑΥΛΟΥ-ΜΕΛΑ.doc

 

*η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ακυρώσει την πρόσκληση.

*η ΕΕΑΑ δύναται να κηρύξει τη διαδικασία άγονη και να επαναλάβει την πρόσκληση.