ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ IGLOO 1,3m3

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 500 τεμαχίων μπλε κάδων τύπου igloo 1.3m3, σύμφωνα με τις  επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της επισυναπτόμενης σύμβασης.

ΣΥΜΒΑΣΗ IGLOO 2017

ΤΕCHNICAL DESCRIPTION OF GLASS CONTAINERS 1,3 μ3 2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ 1,3 m3 11 2017

Τόπος παράδοσης : σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος.

Χρόνος παράδοσης : 01/2018 – 12/2018.

Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και τις 29/11/2017 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου.

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.

Χειμάρρας 5 , 15125 Μαρούσι , Αθήνα

Θα πρέπει να αποτελείται από :

  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την οικονομική προσφορά, και ένα σύντομο προφίλ της εταιρείας. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται η επιβεβαίωση των όρων της επισυναπτόμενης σύμβασης.
  • Χρόνος παράδοσης :  θα αναφέρεται.
  • Ένα τεύχος που θα περιέχει την τεχνική προσφορά, καθώς και το πελατολόγιο.

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη:

  •  Τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.
  • Την επισυναπτόμενη σύμβαση.

 Προσφορές εκτός προδιαγραφών δεν αξιολογούνται.

Παραμένω στη διάθεσή σας,

Σοφία Τσώλου

Υπεύθυνη Προμηθειών

*η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ακυρώσει την πρόσκληση.

*η ΕΕΑΑ δύναται να κηρύξει τη διαδικασία άγονη και να επαναλάβει την πρόσκληση.