Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή ενδιαφερομένων, αναφορικά με την υποβολή προσφορών για την ανάληψη εργολαβίας των ΚΔΑΥ Καρδίτσας, Κέρκυρας, Ξάνθης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
22/12/2016

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προεπιλογή ενδιαφερομένων, αναφορικά με την υποβολή  προσφορών  για την ανάληψη εργολαβίας των ΚΔΑΥ Καρδίτσας, Κέρκυρας & Ξάνθης.

Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη συμβάσεων ανάληψης εργολαβίας των ΚΔΑΥ:

  1. Καρδίτσας,
  2. Κέρκυρας,
  3. Ξάνθης.

Η διάρκεια της σύμβασης εργολαβίας θα αρχίζει  τον Απρίλιο του 2017 και θα είναι  διετής.

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

Η δήλωση ενδιαφέροντος για τη διαδικασία προεπιλογής, θα υποβληθεί χωριστά για κάθε ένα από τα παραπάνω ΚΔΑΥ (τα απαραίτητα δικαιολογητικά επί  μια (1)  φορά), θα σταλεί με απαντητική επιστολή έως και τις 09/01/2017 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου,

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.
Χειμάρρας 5, Μαρούσι 15125 ,Αθήνα

και θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα κάτωθι :

  • σύντομο προφίλ της εταιρείας, όπου θα περιγράφεται και η σχετική εμπειρία στον τομέα,
  • μετοχική σύνθεση και νόμιμος εκπρόσωπος,
  • τελευταίος ισολογισμός (2015), πρόσφατη ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα,
  • αντίγραφο της άδειας μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων,
  • υπεύθυνη δήλωση ότι για το νομικό πρόσωπο δεν εκκρεμεί ή/και δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση, για οιοδήποτε περιβαλλοντικό αδίκημα.

Στη συνέχεια, η ΕΕΑΑ θα προεπιλέξει μεταξύ των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν την ως άνω δήλωση ενδιαφέροντος, εκείνους στους οποίους και θα αποστείλει πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, αποστέλλοντας ταυτόχρονα σε αυτούς σχέδιο της σύμβασης εργολαβίας, καθώς και τυχόν κατάσταση συμπληρωματικών εγγράφων που θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά τους.

Η προεπιλογή μεταξύ των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν την ως άνω δήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η επιλογή, μετά την υποβολή των προσφορών, του εργολάβου με τον οποίο και θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση, εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της ΕΕΑΑ.

Η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ακυρώσει την πρόσκληση.

o   Ανακτώμενα υλικά : Πρόβλεψη εισερχόμενων τόνων έτους 2017, ως κάτωθι :

ΕΡΓΟ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΝ/ΕΤΟΣ
Καρδίτσα

8.500

Κέρκυρα

3.600

Ξάνθη

6.000

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Σοφία Τσώλου .

Leave a comment