Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για τη συλλογή (επεξεργασία) – μεταφορά ξύλινης συσκευασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* – 14/11/2016

Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του παρακάτω έργου για το διάστημα 01/01/2017-31/12/2018 :

Στο πλαίσιο της ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας, οι κατ’ εντολή της ΕΕΑΑ συνεργαζόμενοι εργολάβοι, μεταφέρουν ποσότητες θρυμματισμένης ξύλινης συσκευασίας στις εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών/compost/ φυτοχώματος, ώστε να προβούν στην περαιτέρω επεξεργασία τους, με σκοπό την οργανική ανακύκλωσή τους.

Ζητούμενο έργο : Συλλογή ( επεξεργασία) και μεταφορά ξύλινης συσκευασίας σε εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών προϊόντων με αερόβια χώνευση (compost-φυτόχωμα).

Περαιτέρω υποχρεώσεις εργολάβου :

  • Συνεργασία του εργολάβου με συγκεκριμένο τελικό αποδέκτη για την παραλαβή-αξιοποίηση των συμφωνηθέντων ποσοτήτων σε μηνιαία βάση.
  • Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση, με δικές του δαπάνες και φροντίδα, να είναι πάντοτε εφοδιασμένη η επιχείρηση και το προσωπικό του, με τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία, εργατικές, περιβαλλοντικές και λοιπές διοικητικές άδειες λειτουργίας.
  • Ο εργολάβος, έχει την υποχρέωση να προσκομίζει μηνιαίως γνήσια αντίγραφα των παραστατικών/αποδεικτικών (δελτία αποστολής) των  ποσοτήτων που παρέδωσε στους τελικούς αποδέκτες που υπέδειξε η ΕΕΑΑ,  το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών μετά τη λήξη κάθε μήνα.
  • Ο εργολάβος, έχει την υποχρέωση ανά τρίμηνο, να προσκομίζει έγγραφη ποσοτική βεβαίωση παραλαβής-αξιοποίησης από τον τελικό αποδέκτη.

Η προσφορά σας για το ανωτέρω έργο, θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και τις 25/11/2016 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου

Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε.
Χειμάρρας 5 , 15125 Μαρούσι , Αθήνα

και θα πρέπει να περιλαμβάνει :

  1. Το οικονομικό μέρος, αμοιβή ανά παραδοτέο τόνο επεξεργασμένης ξύλινης συσκευασίας.
  2. Ποσότητες που δύναται να μεταφερθούν σε μηνιαία βάση στον τελικό αποδέκτη προς αξιοποίηση.
  3. Προδιαγραφές των υλικών ξύλινης συσκευασίας που θα παραδίδονται στον τελικό αποδέκτη.
  4. Άδεια εγκατάστασης αξιοποίησης (παραγωγή compost-φυτοχώματος) όπου θα μεταφέρονται τα υλικά.
  5. Επιστολή πρόθεσης συνεργασίας από τον τελικό αποδέκτη.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση & συμπληρωματική πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κο Πεσματζόγλου (6973 494869).

Παραμένω στη διάθεσή σας,

Σοφία Τσώλου
Υπεύθυνη Προμηθειών

*Η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ακυρώσει την πρόσκληση. Προσφορές εκτός προδιαγραφών δεν αξιολογούνται.
Η ΕΕΑΑ δύναται να κηρύξει τη διαδικασία άγονη και να επαναλάβει την πρόσκληση.

Tags