Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για διαγωνισμούς της ΕΕΑΑ

Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην παρακάτω ενημερωτική ενέργεια από 01/01/2017 – 31/12/2017 :

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανακύκλωσης γυαλιού, η ΕΕΑΑ έχει τοποθετήσει μπλε κώδωνες για τη συλλογή γυάλινων συσκευασιών σε πλήθος Δήμων ανά την Ελλάδα, απευθυνόμενη στους επαγγελματίες.  Η εκστρατεία προσέγγισης αφορά στη συλλογή και αξιοποίηση αποβλήτων συσκευασίας από γυαλί που υπό άλλες συνθήκες, θα κατέληγαν στα κοινά απορρίμματα πολλών επαγγελματικών χώρων. Οι κώδωνες αυτοί στοχεύουν στη συλλογή συσκευασιών από χώρους οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από το σύστημα των μπλε κάδων, λόγω του μεγάλου όγκου και ποσότητας (βλ. καφέ, εστιατόρια, κτλ.).

Σε οποιονδήποτε νέο δήμο πραγματοποιείται τοποθέτηση κώδωνα, ακολουθεί ενημέρωση των επιχειρήσεων που εξυπηρετούνται σχετικά με τα εξής:

 • Πως συμμετέχουμε σωστά στην Ανακύκλωση γυάλινων Συσκευασιών στον μπλε κώδωνα (τι πετάμε και με ποιο τρόπο).
 • Ποιος είναι η ΕΕΑΑ και τα αποτελέσματα της δράσης της.
 • Τι γίνονται οι συσκευασίες μετά.
 • Γιατί είναι σημαντικό να συμμετέχουμε στην Ανακύκλωση Συσκευασιών.

Επίσης, σε δήμους που ήδη έχει γίνει η τοποθέτηση κώδωνα στο παρελθόν, προγραμματίζεται νέα ενημέρωση περίπου 1 φορά ανά 3μηνο, ώστε να υπενθυμίσουμε στις επιχειρήσεις το πρόγραμμα, να συλλέξουμε εμπειρίες/παράπονα/προτάσεις για βελτίωση οικοδομώντας έτσι μια σχέση συνεργασίας μαζί τους. Ο ρυθμός αυτός θα ακολουθείται για όλους τους Δήμους.

Στις ενημερώσεις αφήνουμε ενημερωτικό πακέτο που περιέχει ενημερωτικό έντυπο, τσάντα συλλογής (στον πρώτο κύκλο ενημερώσεων ή εναλλακτικά στον δεύτερο) και προωθητικό δώρο.

MANDATORIES

 • Η ομάδα εργασίας που πραγματοποιεί της ενημερώσεις θα πρέπει να είναι άτομα εμφανίσιμα, επικοινωνιακά με selling skills. Ο συνεργάτης θα πρέπει να μας παρουσιάσει τα υποψήφια άτομα για την ομάδα και τα σύντομα βιογραφικά τους ώστε να γίνει το απαραίτητο casting από την ΕΕΑΑ για την τελική ομάδα.
 • H ομάδα εργασίας θα πρέπει να έχει ειδική εμφάνιση στα χρώματα και με τα μηνύματα της ΕΕΑΑ.

Κεντρικό μήνυμα:
Ας σκεφτούμε Γυαλίγο την Ανακύκλωση

Ρυθμός Ροής
~ 50- 70 επιχειρήσεις ανά εξάωρο, ως ακριβώς αναφέρεται στο άρθρο 9 της επισυναπτόμενης σύμβασης.

Reporting

 • Εβδομαδιαίο πρόγραμμα επισκέψεων ανά Δήμο.
 • Εβδομαδιαίο, ποσοτικού απολογισμού ανά Δήμο.
 • Ποιοτικό report απολογισμού ανά Δήμο στο τέλος του κάθε κύκλου (παράπονα επιχειρήσεων, προτάσεις, κλπ.).
 • Φωτογραφικό υλικό από κάθε Δήμο.

Περιοχές διεξαγωγής ενημερωτικής ενέργειας (ενδεικτικά): ως επισυναπτόμενη λίστα δήμων.
Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και τις 27/10/2016 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου

Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε.
Χειμάρρας 5 , 15125 Μαρούσι , Αθήνα

και θα πρέπει να περιλαμβάνει :

 • το οικονομικό μέρος, αμοιβή ανά ημέρα ως πίνακας άρθρου 9 της επισυναπτόμενης σύμβασης, και την επιβεβαίωση των όρων της.

Η προσφορά σας, μπορεί να αφορά όλες τις περιφέρειες (ως άρθρο 9), ή και μέρος αυτών, σε καμία περίπτωση όμως δε μπορεί να αφορά μεμονωμένους νομούς ή δήμους.

Η τελική ανάθεση από την ΕΕΑΑ, μπορεί να είναι είτε συνολική, είτε τμηματική (ανά περιφέρεια άρθρου 9).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση & συμπληρωματική πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Σιμοπούλου (τηλ.: 210-8010962 & 3) .

Παραμένω στη διάθεσή σας,
Σοφία Τσώλου
Υπεύθυνη Προμηθειών

Κατεβάστε παρακάτω την Σύμβαση Προωθητικών Ενεργειών για Γυαλί 2017, καθώς και τη λίστα με τις εξυπηρετούμενες επιχειρήσεις ανά δήμο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ* 20/10/2016

Θέμα:  Κατάθεση προσφορών για την ανάθεση μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από νησιά Αιγαίου, Ιονίου, ΣΤΜ Αγρινίου, Βέροιας, Αγ. Νικολάου, κλπ.

Κύριοι,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από τους χώρους μεταφόρτωσης νησιών Αιγαίου & Ιονίου, Αγρινίου, Αγ. Νικολάου Κρήτης, Βέροιας , κλπ, ως επισυναπτόμενες συμβάσεις και αναλυτικά ως κάτωθι :

ΣΜΑ ΕΕΑΑ 2017

Η προσφορά σας θα πρέπει να δοθεί σε κλειστό φάκελο έως και την Παρασκευή 04/11/16 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου.

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.
Χειμάρρας 5, Μαρούσι 15125, Αθήνα

Θα πρέπει να αποτελείται από :

 • Ένα τεύχος που θα περιέχει την οικονομική προσφορά, όπου θα πρέπει να περιλαμβάνεται η επιβεβαίωση των όρων της επισυναπτόμενης σύμβασης.
 • Ένα τεύχος που θα περιέχει αντίγραφα των απαραίτητων αδειών μεταφοράς.

Στην προσφορά σας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

 • Άμεσος χρόνος αντίδρασης (01/01/2017).
 • Η περιγραφή του έργου.
 • Οι επισυναπτόμενες συμβάσεις.

Σημειώνεται ότι :
στον εργολάβο / εργολάβους που θα αναλάβουν τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών προς ΚΔΑΥ ιδιοκτησίας τους, το τίμημα για τη διαλογή των εν λόγω υλικών των προερχόμενων από καθαρά ρεύματα θα είναι μηδενικό, ενώ τα υπόλοιπα υλικά (τα προερχόμενα από μη καθαρά ρεύματα) θα έχουν το τρέχον τίμημα διαλογής του εκάστοτε ΚΔΑΥ στο οποίο θα οδηγούνται.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Συμπληρωματικά στοιχεία

Όσον αφορά τη μεταφορά από νησιωτικά ΣΜΑ

 1. «Στην τιμή πέραν της μεταφοράς στο κΚΔΑΥ Θήρας , περιλαμβάνεται και η επιτόπου απαλλαγή των ανακυκλώσιμων υλικών από το υπόλειμμά τους ,καθώς και η πρόχειρη προσωρινή δεματοποίησή τους εντός του δήμου Φολεγάνδρου, που προϋποθέτει τον κατάλληλο αδειοδοτημένο χώρο και εξοπλισμό,  προκειμένου η μεταφορά τους να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία».
 2. «Στην τιμή πέραν της μεταφοράς στο ΚΔΑΥ Λέσβου , περιλαμβάνεται και η επιτόπου απαλλαγή των ανακυκλώσιμων υλικών από το υπόλειμμά τους,  καθώς και η πρόχειρη προσωρινή δεματοποίησή τους εντός του δήμου Λήμνου, που προϋποθέτει τον κατάλληλο αδειοδοτημένο χώρο και εξοπλισμό,  προκειμένου η μεταφορά τους να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία».
 3. Οι Παξοί αναφέρονται εκ παραδρομής. Δεν μεταφέρονται με ευθύνη της ΕΕΑΑ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κο Λουκαρέλλη, 6973494870.

Παραμένω στη διάθεσή σας,
Σοφία Τσώλου
Υπεύθυνη Προμηθειών

Κατεβάστε παρακάτω τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά