Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή ενδιαφερομένων, αναφορικά με την υποβολή προσφορών για την ανάληψη εργολαβίας του ΚΔΑΥ Ηρακλείου Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
21/07/2015

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή ενδιαφερομένων , αναφορικά με την υποβολή προσφορών για την ανάληψη εργολαβίας του ΚΔΑΥ Ηρακλείου Κρήτης.

Κύριοι ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης ανάληψης εργολαβίας του ΚΔΑΥ: Ηρακλείου Κρήτης.

Η διάρκεια της σύμβασης εργολαβίας θα είναι από το Νοέμβριο του 2015 και για δυο έτη.

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

Η δήλωση ενδιαφέροντος για τη διαδικασία προεπιλογής, θα υποβληθεί με απαντητική επιστολή έως τις 14/08/2015 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου, Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. Χειμάρρας 5, Μαρούσι 15125 ,Αθήνα και θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα κάτωθι :

  • σύντομο προφίλ της εταιρείας, όπου θα περιγράφεται και η σχετική εμπειρία στον τομέα,
  • μετοχική σύνθεση και νόμιμος εκπρόσωπος,
    τελευταίος ισολογισμός (2014), πρόσφατη ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα,
  • αντίγραφο της άδειας μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων,
  • υπεύθυνη δήλωση ότι για το νομικό πρόσωπο δεν εκκρεμεί ή/και δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση, για οιοδήποτε περιβαλλοντικό αδίκημα.

Στη συνέχεια, η ΕΕΑΑ θα προεπιλέξει μεταξύ των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν την ως άνω δήλωση ενδιαφέροντος, εκείνους στους οποίους και θα αποστείλει πρόσκληση για υποβολή, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, προσφοράς, αποστέλλοντας ταυτόχρονα σε αυτούς σχέδιο της σύμβασης εργολαβίας, καθώς και τυχόν κατάσταση συμπληρωματικών εγγράφων που θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά τους.

Η προεπιλογή μεταξύ των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν την ως άνω δήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η επιλογή, μετά την υποβολή των προσφορών, του εργολάβου με τον οποίο και θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση, εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της ΕΕΑΑ.

Η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ακυρώσει την πρόσκληση.

Ανακτώμενα υλικά : Πρόβλεψη εισερχόμενων τόνων έτους 2015 ως κάτωθι :

ΕΡΓΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΝ/ΕΤΟΣ
Ηράκλειο 16.000

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Σοφία Τσώλου.
(Τηλ.: 210-8010962 & 3.)

Tags