Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση

Καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΕΑΑ» με έδρα το Μαρούσι και μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 3 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι Χειμάρρας 5 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014.
  2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της παραπάνω εταιρικής χρήσης.
  4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015
  5. Επικύρωση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου
  6. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών μέλους ΔΣ
  7. Διάφορες ανακοινώσεις Για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης σε Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλως
    στο ταμείο της Εταιρείας. Τέλος, εντός της ιδίας προθεσμίας πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρεία οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Μαρούσι, 23.4.2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Tags