Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΚΔΑΥ: Ελευσίνας, Ηρακλείου, Καρδίτσας, Λαμίας

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή ενδιαφερομένων , αναφορικά με την υποβολή προσφορών για την ανάληψη εργολαβίας των ΚΔΑΥ Ελευσίνας, Ηρακλείου, Καρδίτσας, Λαμίας.

Κύριοι ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., προτίθεται να προβεί σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη συμβάσεων ανάληψης εργολαβίας των ΚΔΑΥ:

• Ελευσίνας,
• Ηρακλείου Κρήτης,
• Καρδίτσας,
• Λαμίας.

Η διάρκεια της σύμβασης εργολαβίας, θα αρχίζει τον Απρίλιο του 2013 και θα είναι διετής.

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

Η δήλωση ενδιαφέροντος για τη διαδικασία προεπιλογής, θα υποβληθεί χωριστά για κάθε ένα από τα παραπάνω ΚΔΑΥ, θα σταλεί με απαντητική επιστολή έως τις 10/12/12 και ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση υπόψη κας Σοφίας Τσώλου,
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.
Χειμάρρας 5, Μαρούσι 15125, Αθήνα

και θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα κάτωθι :

• σύντομο προφίλ της εταιρείας, όπου θα περιγράφεται και η σχετική εμπειρία στον τομέα,
• μετοχική σύνθεση και νόμιμος εκπρόσωπος,
• τελευταίος ισολογισμός, πρόσφατη ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα,
• αντίγραφο της άδειας μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων,
• υπεύθυνη δήλωση ότι για το νομικό πρόσωπο δεν εκκρεμεί ή/και δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση, για οιοδήποτε περιβαλλοντικό αδίκημα.

Στη συνέχεια, η ΕΕΑΑ θα προεπιλέξει μεταξύ των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν την ως άνω δήλωση ενδιαφέροντος, εκείνους στους οποίους και θα αποστείλει πρόσκληση για υποβολή, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, προσφοράς ανά ΚΔΑΥ, αποστέλλοντας ταυτόχρονα σε αυτούς σχέδιο της σύμβασης εργολαβίας καθώς και τυχόν κατάσταση συμπληρωματικών εγγράφων που θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά τους.

Η προεπιλογή μεταξύ των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν την ως άνω δήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η επιλογή, μετά την υποβολή των προσφορών, των εργολάβων με τους οποίους και θα υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις, εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της ΕΕΑΑ.

Η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ακυρώσει την πρόσκληση.

o Ανακτώμενα υλικά : Πρόβλεψη εισερχόμενων τόνων 2013 ανά ΚΔΑΥ ως κάτωθι :

ΕΡΓΟ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΤΝ/ΕΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

26.000

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

11.500

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

8.500

ΛΑΜΙΑ

5.500

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Σοφία Τσώλου.
(Τηλ.: 210-8010962 & 3.)

Tags